ACV-Transcom CULTUUR
Nieuws & info over een breeeeed cultureel veld
ALGEMEEN: CONTACT / HOME / NIEUWS /
FOCUS: CAO Muziek / CAO Podium /
Hoorzittingen / Kunstendecreet / Links / Pers / Wie zijn we
STATUUT v/d KUNSTENAAR: STATUUT / Cachetberekening /

HomeACV VRT, Nieuwsbrief

VRT Nieuwsbrief

ACV-VRT
Auguste Reyerslaan 52 Kamer 6L16
1043 Brussel
E-mail: acv@vrt.be  

Ivo Hendrix, bedrijfsvrijgestelde
Tel : 02/741.52.50

Jaklien Tant en Marina De Bruyn
administratie
Tel: 02/741.52.32
Fax: 02/741.47.45

 Beste Vriendin,
Vriend,

Hierbij nodig ik jullie vriendelijk uit op een vergadering die doorgaat op zaterdag 2 september om 10u.30 in de lokalen van ACOD aan het Fontainasplein 9-11 te 1000 Brussel (tussen de Beurs en het station Brussel Zuid)..

AGENDA
De problemen die gerezen zijn op de VRT i.v.m. naburige rechten : de VRT heeft
eenzijdig beslist om de vergoeding voor de rechten fiscaal te behandelen als loon. Dit heeft voor gevolg dat er een zeer groot financieel verlies is voor de acteurs.
Wij hebben op 29 juni een spoedvergadering ter zake gehad met Roger Van Soom en Hilde Cobbaut.
Er werd ons echter gemeld dat de VRT een juridisch advies had gevraagd en dat zij dit advies uitvoeren. De VRT geeft systematisch 30 % voor de afkoop van rechten bij het loon, op die wijze lijkt het loon netto vrij hoog, doch we moeten vaststellen dat de brutolonen in vele gevallen lager zijn dan de lonen in de podiumkunsten !
Dit is geen gezonde situatie.

Het collectief akkoord aangaande de rechten op de VRT is afgelopen op 30/06/2006, we willen samen met u bekijken of we een nieuw akkoord willen of niet.
In de privé audio-visuele sector is er terzake geen collectief akkoord en worden de rechten afgestaan in de individuele contracten.

De problemen i.v.m. werkloosheid en naburige rechten : de rechten worden beschouwd als “baten” en dus als inkomen uit een “zelfstandig beroep”.
Indien er een bedrag werd verdiend dat hoger ligt dan 3.500 euro, dan vermindert de uitkering. Wij willen een standpunt bepalen over deze problematiek : we denken dat de rechten niet in aanmerking mogen genomen worden en dat de rechten forfaitair tegen een vast tarief zouden moeten belast worden.
Hopelijk past deze datum voor jullie.
Om organisatorische redenen vragen we via een van volgende kanalen te reageren als je op de vergadering aanwezig kan zijn :
Via e-mail op : jpvandervurst.transcom@acv-csc.be of kdenoyel.transcom@acv-csc.be
Telefonisch op het nummer 02/289.08.31 of het GSM-nummer 0475/49.37.20.

Gemaakte kosten worden vergoed.

Met vriendelijke syndicale groeten,
Jean-Paul Van der Vurst
Algemeen Sectorverantwoordelijke
ACV-Transcom Cultuur


Nieuwjaarsbrief 2006, ACV-VRT
Het is in 2006 precies tien jaar geleden dat het mini- en het maxidecreet voor de openbare omroep van kracht werden.
In het management van de omroep werd het artistieke primaat snel verdrongen door een bedrijfseconomische invalshoek. Doorgedreven marketing en programmaformats naar industrieel model inspireerden nieuwe productiemethoden. Netprofilering en horizontale programmering bepaalden voortaan de uitzendschema's. Zelfs de credo’s van het "make to order" en "just in time" infiltreerden in het openbare omroepbedrijf.

Het hedendaagse omroepbedrijf kijkt vandaag tegen nieuwe uitdagingen aan: de nakende digitale revolutie in de media-industrie en de toenemende globalisering die er het gevolg van is. Ze zijn de voorbode van nog meer “lean production” en aangescherpte productiviteit.
Voorwaar een gigantische opgave voor de vakorganisaties van de VRT: tegelijk de slagvaardigheid van de openbare omroep in het Vlaamse medialandschap vrijwaren en toch meer sociale en creatieve ruimte creëren voor onze collega's. Want een sterk sociaal weefsel en grote creatieve vrijheid blijven, ook na de ingrijpende hervormingen van het voorbije decennium, sleutels voor het succesvol realiseren van onze missie. De medewerkers van VRT ervaren die sociale identiteit en creatieve bedrijfscultuur als cruciaal en onvervangbaar. Ze zijn een voorwaarde sine qua non om het vereiste vakmanschap en professionalisme in alle functiedomeinen optimaal tot haar recht te laten komen. In het productieproces moet kwaliteit primeren boven volumes en deadlines. Flexibiliteit is ondergeschikt aan de juiste balans tussen werk en vrije tijd. Prettige sociale relaties en een aangename werkomgeving zijn het verplichte vaccin tegen de anonimiteit en de vervreemding die de industrialisering van de productieketen kenmerken.

Het ACV stelde zich in de opeenvolgende veranderingscycli die in het kielzog van het maxidecreet plaatsvonden, bewust als een proactieve gesprekspartner op. Die optie is, ook in eigen kringen en terecht, niet onomstreden. Het ACV belichaamt een visie, bouwt grondige dossierkennis op, vertaalt die in concrete standpunten en voorstellen, streeft billijke oplossingen na en legt op transparante wijze verantwoording af. Die optie is maar productief, voorzover ze onze “core business” ondersteunt: onverzettelijk en strijdbaar opkomen voor de belangen van de werknemers. In alle sociale thema’s heeft het ACV bij de VRT dat brede register van instrumenten op de juiste momenten en in de juiste dosering aangewend. En dat heeft in 2005 tot fraaie resultaten geleid. Het ACV blikt bijgevolg tevreden op het afgelopen werkjaar terug.
We danken al onze leden en militanten uitdrukkelijk voor hun inzet en voor de bijdrage die ze daarbij leverden. Want op vele momenten vereiste het heel wat moed en doorzetting en was het zelfs ondankbaar om de vernieuwende koers te varen waarmee de belangen van de VRT-medewerkers in de helse concurrentiële en technologische ontwikkelingen worden veilig gesteld.

Op de arbeidsmarkt woedt een felle strijd om de meest bekwame en geschikte medewerkers. Daarom ijverden we onverdroten en krachtdadig voor versoepelde procedures, gericht op actieve aanwerving en op meer interne doorgroeikansen. Want de know how en de ervaring die medewerkers binnen de VRT verwerven, blijft onderbenut en ondergewaardeerd. In december kwam, na bikkelharde onderhandelingen, het reglementaire kader tot stand dat een dergelijk beleid mogelijk maakt. Ook de ontkoppeling van functionering en beoordeling, essentieel voor een competentiemanagement dat de eigen medewerkers meer ontwikkelingskansen geeft, werd gerealiseerd.
Het spreekt voor zich dat die noodzakelijke hervormingen staan of vallen met de wijze waarop een en ander in het dagelijkse beleid wordt vertaald. Het gaat om een trendbreuk en het vergt dus wat tijd vooraleer een nieuwe bedrijfscultuur alle oude vormen en gedachten kan verjagen. We gunnen de directie enig respijt, maar hebben geen eindeloos geduld. Op het vlak van aanwerving en doorgroei moet de breuk met het verleden in 2006 zichtbaar worden. Het ACV wil trouwens spoedig nog één groot hiaat weggewerkt zien. De toepassing van de uitzendarbeid binnen de VRT is onvoldoende conform met de geest van de wetgeving en evenmin met de afspraken die de sociale partners over de hervorming van onze “interne arbeidsmarkt” maakten. Het ACV agendeert dit thema zonder uitstel op het sociaal overleg.

Omtrent functionering en competentiemanagement heeft het ACV twee prioriteiten: stop de inflatie van procedures en paperasserij en haal deze processen uit de repressieve sfeer. Op beide vlakken zijn de voortekenen weinig gunstig. Functionering verdrinkt in de overtollige formulieren en bij de bespreking van competenties domineert de kijvende boventoon. Het koppelen van (gecontingenteerde) financiële bonussen aan de meest gunstige beoordelingen, is gedoemd tot mislukken: je bevordert geen teamspirit en collegialiteit door tegelijk de onderlinge nijd en afgunst te organiseren. De VRT-medewerkers hebben aan het bonusverhaal van de directie heus geen boodschap.
Ook al zijn vooralsnog niet alle ongewenste gevolgen van de functiereductie weggewerkt, toch werd een belangrijke doorbraak gerealiseerd. Voorzover het akkoord omtrent de tijdelijke loontoeslag - een syndicale oefening op het scherp van de snede - ook effectief wordt toegepast om te diversifiëren binnen de functies waar dat relevant is, gaat het om een zinvolle correctie.

De verplichte aanpassing van de werkreglementen trappelt ter plaatse door de schrijnende besluiteloosheid van de directie. Maar nu komt de berg naar de profeet: 2006 is de dwingende deadline om dit af te ronden. Het ACV heeft het dossier grondig voorbereid, zowel inhoudelijk als strategisch. Wij dulden geen forcing van de directie om deze oefening in sociaal neerwaartse zin en/of in een scenario van inlevering aan te vatten. Op 27 en 28 oktober losten we een raak schot voor de boeg. Pogingen van de directie om de actiedag rond het Generatiepact te dwarsbomen, bleken een lelijke misrekening. De waarschuwing weze duidelijk: de mobilisatiekracht van de vakorganisaties van de VRT is intact.
En onze collega’s zijn uiterst alert als het erom gaat de stevige sociale bescherming in het werkreglement te vrijwaren. Het ACV zal zich niet in oorlogskleuren tooien als op 10 januari de onderhandelingen over nieuwe werkreglementen van wal steken. We vatten dat overleg op constructieve wijze aan en met de wil om een billijk akkoord te bereiken. Maar als de directie buiten de lijnen van onze onderhandelingsmarge wil kleuren, dan zijn we niet te beroerd om onze eisen in een conflictscenario af te dwingen.

Meer efficiëntie en het optimaal benutten van de beschikbare capaciteit: het zijn intenties die we delen, op voorwaarde dat ze van hoog tot laag binnen het bedrijf worden nagestreefd. De medewerkers van de VRT kijken met wantrouwen naar de forse aangroei van managementfuncties en van (dure) consultancy-opdrachten. Bij de Public Relations activiteiten van de VRT moet elk vermoeden van spilzucht worden geweerd. In een duale VRT met verschillende regimes in het management en bij de troepen kan het huidige succesverhaal niet lang stand houden.

In de geglobaliseerde en concurrentiële markt kijkt het omroepbedrijf voortdurend tegen nieuwe technologische en strategische uitdagingen aan. Bij zo’n galopperend ritme van veranderingen is het een hachelijke opdracht voor de politieke voogdij om met de VRT een nieuwe beheersovereenkomst voor vijf jaar aan te gaan. Een louter marktgedreven aanpak, gericht op maximaal rendement, devalueert de openbare opdracht en verschraalt het programma-aanbod. De actuele roeping van het medium negeren en de klok terugdraaien is evenmin een optie. In 75 jaar radio- en 50 jaar televisiegeschiedenis werd de Vlaamse kijker en luisteraar verwend door kwaliteit. Hij koestert een diepe verzuchting naar meerwaarde. (Waarheidsgetrouwe) informatie, (niet belerende) educatie en (verantwoorde) ontspanning brengen, dat blijft de kernopdracht van een openbare omroep. Hij spreekt de kijker en luisteraar aan als burger en niet als consument. Hij wil de sociale verbondenheid en de culturele identiteit van de Vlaamse Gemeenschap versterken. Geen overbodige luxe nu de globale wereldmarkt en zelfs de Europese eenmaking op het oude continent als een bedreigende pletwals worden aangevoeld.
De consensus die vandaag in Vlaanderen bestaat om de culturele en sociale opdracht van de VRT te versterken, is een unieke opportuniteit. De overheid mag daar best een flinke hap uit haar begroting voor veil hebben. Een scenario van commerciële nevenactiviteiten als financiële prothese voor een overdreven zuinig overheidsbeleid vervult ons met huiver.

De zorg voor vakmanschap en kwaliteit heeft in de Vlaamse audiovisuele sector een breed draagvlak. Buiten onze grenzen worden de Vlaamse mediabedrijven als toonaangevend geprezen. Men benijdt Vlaanderen de hoge kwaliteit van zijn programma's op de openbare en op de commerciële netten. De professionaliteit en de know how van onze openbare en private productiebedrijven en productiehuizen voor televisie genieten internationale faam en erkenning. Zijn onze politieke gezagsdragers wel voldoende trots op deze sector die technologisch innoverend is, voor economische dynamiek zorgt en een belangrijke maatschappelijke rol vervult ? Regulering die de bloei van de openbare audiovisuele bedrijvigheid en de flankerende jobs in de sector fnuikt, is daarom niet wenselijk. Wel mag afdoende sociale bescherming eerder vroeg dan laat op de commerciële omroep- en audiovisuele sector afstralen.

Bij de bevraging van de Minister van Media omtrent de toekomst van de openbare omroep, verdedigde het ACV van de VRT een duidelijke visie. Meer diepgang in de nieuws- en duidingsprogramma’s, versterken van het culturele programma-aanbod op de bestaande netten en via een themakanaal, vrijwaren van de autonomie en de onafhankelijkheid in het bestuur en meer inspraak en betrokkenheid van de VRT-medewerkers bij het realiseren van de opdracht van de omroep. Dat waren de krachtlijnen van ons pleidooi. In het advies van de Vlaamse Mediaraad vinden we vele van die prioriteiten terug. In de volgende maanden vinden intensieve gesprekken en onderhandelingen plaats over de nieuwe beheersovereenkomst voor de VRT. Daarin zal het ACV zoveel als mogelijk zijn stempel blijven drukken om de toekomst van de tewerkstelling en van de openbare opdracht voor de VRT maximaal te verzekeren.

In 2005 beijverde het ACV zich voort nog voor de uitbreiding van de deeltijdse vormen van loopbaanonderbreking, voor verdere financiële stimuli bij gebruik van het openbaar vervoer en voor de terugbetaling van het privégebruik van Internet door VRT-medewerkers. Het zijn stuk voor stuk belangrijke aanwinsten in het extralegale voordeelpakket van onze collega’s. De nieuwe initiatieven op het vlak van telewerken kenden helaas niet het verhoopte succes. Hiervan moet een kritische doorlichting en balans op tafel komen.

We kunnen er niet naast kijken: de metamorfose van de VRT voltrekt zich ook letterlijk. De skyline van het omroepcomplex wordt gedomineerd door reusachtige kranen en de werven draaien op volle toeren. TOM creëert de infrastructuur waardoor in 2006 de eerste grootschalige synergie tussen verschillende media een feit wordt. Het "crossmediale" Nieuwsproject verlaat de steigers en luidt een nieuwe episode in voor de VRT. We kruisen de vingers voor de digitale toekomst van onze omroep en wensen de VRT een betrouwbaar kompas en een behouden vaart als in 2006 de nieuwe beheersovereenkomst wordt ondertekend.

Aan iedereen die begaan is met de toekomst van de openbare omroep wensen we een voorspoedig 2006. Een jaar waarin de fundamenten worden gelegd om de sociale en maatschappelijke opdracht van de VRT met vernieuwd élan waar te maken.

Jean-Paul Van der Vurst, Algemeen sectorverantwoordelijke ACV Transcom Cultuur
Herman De Backer, Voorzitter
Ivo Hendrix, Bedrijfsvrijgestelde
ACV-VRT ACV-VRT


Nieuwjaarsbrief 2004
In 2003 vierde de VRT de vijftigste verjaardag van Televisie in Vlaanderen. De medewerkers stelden het erg op prijs dat zij in die feestelijkheden werden betrokken. 50 jaar Televisie bood ons de gelegenheid terug te blikken op ons eigen verleden en mijmeringen op te roepen bij programma’s en figuren die in die periode een bijzondere persoonlijke indruk of herinnering nalieten. De respons die deze viering in de publieke opinie genoot, bevestigt het belang van een sterke openbare omroep in de bijdrage die hij levert aan de samenhorigheid en de identiteit van onze Vlaamse cultuurgemeenschap.

De VRT is vandaag uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf in Vlaanderen en wel op verschillende vlakken. De VRT is als mediabedrijf voor de volle 100% Vlaams verankerd, stelt bijna 2700 mensen tewerk en is een spitsbedrijf op het vlak van nieuwe technologieën en interactiviteit. Dit is een merkwaardig succes en de uitdrukkelijke verdienste van alle medewerkers. Radio- en televisieproductie blijft een arbeidsintensief proces waarin de inzet en de creatieve inbreng van iedereen een toegevoegde waarde levert aan het eindproduct. Naast de programmamakers zijn ook de technici, de programmabewerkers, de logistieke en de administratieve medewerkers essentiële schakels in het teamwork dat onze producties kenmerkt.

De VRT blijft het uitstekend doen en dat is ongewoon in een voor ons land somber sociaal jaar met talloze bedrijfssluitingen. De trieste teloorgang van Sabena in 2001 laat zijn sporen nog na terwijl overheidsbedrijven als de NMBS en De Post op hun beurt massale ontslagen aankondigen. Het bewijst dat de publieke sector zich niet aan de harde economische logica kan onttrekken. De openbare omroep handhaven en versterken in een concurrentiële omgeving zonder in te boeten op de arbeidsvoorwaarden en op de kwaliteit van onze jobs: dat blijft voor ACV-VRT de grootste zorg en bekommernis. Nooit had de VRT meer medewerkers in dienst dan vandaag. De VRT is een krachtige economische factor in Vlaanderen, want verschillende partners en toeleveringsbedrijven profiteren mee van onze florissante activiteiten. Het was de voorbije jaren soms hard knokken voor het vrijwaren van de toekomst van de VRT en van de jobs van ons allemaal. Als ACV zijn we er bepaald trots op dat het succesverhaal van de VRT geflankeerd werd door een reeks belangrijke sociale verwezenlijkingen die in opeenvolgende sectorale akkoorden tot stand kwamen. Zo werden in 2003 onder andere lang aanslepende contractuele en statutaire anomalieën eindelijk gecorrigeerd.

Het was nog in een ander opzicht een bewogen jaar voor Televisie. Christina von Wackerbarth verliet de VRT en ook bij het netmanagement en de hoofdredactie van de Nieuwsdienst vonden bestuurswissels plaats. Rond de opvolging van Christina ontstond in het najaar een minicrisis tussen de gedelegeerd bestuurder en de Raad van Bestuur. ACV-VRT pleit voor maatregelen om dergelijke patstelling in de toekomst te voorkomen. Een bedrijf dat de klok rond werkt, kan zich geen momenten van stuurloosheid veroorloven.

De nieuwsdienst van Televisie torst een grote en belangrijke opdracht en staat permanent bloot aan kritische waarneming. De verslaggeving omtrent de verkiezingen van 18 mei ontlokte een zinvol en diepgaand debat op de politieke tribunes en in de publieke opinie. Maar ook de wenselijkheid en de eventuele grenzen van het zogenaamde infotainment stonden in het middelpunt van de discussie. Voor het ACV onderstreept dit debat de nood aan een inhoudelijk sterke redactieraad op de nieuwsdiensten van Radio en Televisie, waarin ook plaats is voor verkozen vertegenwoordigers van de redacties. Voorafgaand advies, permanente bijsturing en kritische evaluatie van de nieuws- en duidingsprogramma’s zijn van doorslaggevend belang voor de kwaliteit van de nieuwsdiensten. Over dergelijke aanpassing van het redactiestatuut wil ACV-VRT in 2004 met de VRT-directie een akkoord sluiten en zo de redacties een instrument geven om aan deze moeilijke uitdaging in de praktijk een krachtige invulling te geven.

De aangekondigde herziening van het werkreglement werd verder uitgesteld. De regering publiceerde pas in juli de uitvoeringsbesluiten voor de toepassing van de Europese regelgeving bij de VRT, op een moment dat twee andere belangrijke dossiers alle aandacht van de sociale partners opeisten: de nieuwe kostenregeling en de functiereductie. Het contrast in de aanpak van beide dossiers is frappant. Het ACV vreesde bij de invoering van de nieuwe kostenregeling voor contraproductieve en ongewenste effecten. Tot op vandaag wil de malaise rond deze nieuwe regeling niet wijken. Wij dringen aan op een openhartige evaluatie, waarbij in 2004 een fundamentele herziening van alle kosten- en vergoedingsregelingen bespreekbaar moet zijn.
De gesprekken over een nieuwe en vereenvoudigde functieclassificatie verlopen daarentegen in een open en vruchtbaar klimaat. Wederzijds worden alle knelpunten nauwkeurig in kaart gebracht en er wordt gemeenschappelijk naar oplossingen gezocht. Een correcte en geloofwaardige functieclassificatie is in ieders belang, daarom stelt ACV-VRT zich constructief op om tot een goed eindresultaat te komen. Januari 2004 wordt een cruciaal moment in de besluitvorming, waarin nog enkele belangrijke modaliteiten een afronding moeten krijgen.

Op de sociale agenda van 2004 staat de gedwongen modernisering van het werkreglement helemaal bovenaan. Voor het ACV zijn de prioriteiten daarin duidelijk: goed omschreven grenzen aan de werkdruk en de flexibiliteit, evenwel zonder dat de specifieke opdracht van de openbare omroep daardoor in het gedrang komt; billijke compensaties voor opgelegde prestaties op sociaal onaangename dagen en uren; een betere verzoening van werk en gezinsleven. Wij zijn ervan overtuigd dat deze laatste doelstelling slechts in beperkte mate via een werkreglement wordt waargemaakt. Daarom dringen we aan op inspanningen om de sociale doelmatigheid van de planningsmethodiek te verhogen en pleiten we voor een actief beleid op het vlak van deeltijds werken en thuiswerken. We juichen toe dat de vzw Sociale Werken nadenkt over een verbreding van haar werking zodat nieuwe thematieken omtrent de zogenaamde “work-life balance” aan bod kunnen komen. In dat kader komt ook het vervoerbeleid geregeld ter discussie: het gebruik van de eigen wagen voor VRT-opdrachten wordt afgewogen tegen de toepassing van de regeling 2 x 20 km, tegen de gevolgen van de nieuwe kostenregeling en tegen het beleid inzake bedrijfswagens. Een regeling die door de tijdsgeest achterhaald is, lokt controverse uit en vraagt dringend om actualisering.

De sociale partners kijken dus tegen moeilijke en gevoelige dossiers aan. ACV-VRT is bereid om hierin vooruitstrevend en baanbrekend werk te verrichten, indien de directie het gesprek onbevangen en grootmoedig wil voeren. Het is niet eenvoudig om in de herziening van de werkreglementen en aanverwante dossiers eer te behalen en succes te boeken. Wel zeker is dat dit enkel kan slagen indien de directie de medewerkers met uitgestoken hand tegemoet treedt en niet met opgeheven vinger. ACV-VRT gelooft in de verantwoordelijkheid van de medewerkers en niet in betutteling of regeldrift.

Een bedrijf in evolutie moet intern vernieuwen en reorganiseren. De VRT-medewerkers hebben in de voorbije jaren ten overvloede bewezen dat ze bereid en in staat zijn ingrijpende veranderingen tot een goed einde te brengen. Overleg, communicatie en respect vormen daarbij de sleutel om te slagen. In verschillende diensten worden herstructureringen voorbereid. Slechte voorbeelden, zoals we in het voorjaar bij de IT-directie meemaakten, kregen gelukkig geen navolging. Toch blijven we op dit vlak erg waakzaam en zijn we extra gevoelig voor de wijze waarop medewerkers uit lagere functiegroepen bij mogelijke reorganisaties worden behandeld. Het gaat vaak om collega’s die ondankbare arbeid leveren en zich in een kwetsbare positie, buiten de kerntaken van de omroep, bevinden. Hun verzuchtingen aan bod brengen beschouwt ACV-VRT als één van haar belangrijkste plichten.

Na acht jaar voorzitterschap van ACV-VRT gaf Rudi Depraetere in 2003 de fakkel door aan een grondig vernieuwde bestuursploeg. In die periode onderging het vakbondswerk een heuse metamorfose. Met de snelle veranderingen binnen de VRT en de toenemende complexiteit van dossiers namen de verantwoordelijkheid en de werklast bij de vakorganisaties toe. Het was een hectische en slopende episode. Vernieuwende ideeën en standpunten aan bod brengen, intensief en verdiepend werken rond dossiers, voortdurende communicatie met alle medewerkers, openheid en transparantie in de werking en de besluitvorming: ACV-VRT heeft zich op doortastende wijze aan de noodzakelijke evolutie van de openbare omroep aangepast. Zonder nochtans aan radikaliteit of strijdbaarheid in te boeten, wel integendeel. Het doet deugd dat dit door leden en militanten wordt gewaardeerd. ACV-VRT gaat met een vernieuwd élan op die ingeslagen weg voort en wenst de VRT en al haar medewerkers een voorspoedig 2004 toe.
ACV-Vrt, Ivo Hendrix
Back to top

tekening Guido Beuckels

Nieuwsbrief VRT, december 2003
Sommige uitspraken van bepaalde politici veroorzaakten recent heel wat reactie. Denken we maar aan de vreemde kritiek die de VRT uit bepaalde hoeken ontvangt omdat ze het eigenlijk te goed doen.
Het lijkt erop dat politici meer greep willen krijgen op de VRT.

Enkele tegenstrijdigheden op een rijtje
Jean-Paul Van der Vurst licht toe: Decaluwé (CD&V) vraagt zich af of de VRT nog een openbare instelling is nu blijkt dat iets meer dan de helft van het personeel geen statutairen meer zijn.
Het was echter zijn collega-partijgenoot Eric van Rompuy die via het maxidecreet de VRT heeft verplicht om het statuut van de ambtenaren af te bouwen en contractuelen in dienst te nemen.

Ook de kritiek op het feit dat een deel van de producties buitenshuis worden maakt is niet serieus te noemen. Wat wilt men dan. Dat men eerder Amerikaanse series aankoopt ipv Vlaamse producties te programmeren?
Uiteraard zijn en blijven de vakorganisaties waakzaam wat het uitbesteden van producties betreft.

Het is een vreemde zaak dat ondanks het gegroeide succes van de VRT, er een sfeer van vijandigheid blijkt te heersen bij sommige politici. We mogen vrezen dat de Vlaamse overheid binnenkort het mediacreet zal wijzigen om de politiek samengestelde raad van bestuur meer bevoegdheden te geven. En dat lijkt ons geen goede zaak.

Met vriendelijke syndicale groeten,
Servaas Le Compte

Servaas Le Compte
ACV-CULTUUR, Bijzonder Medewerker
Rozemarijnstraat 7, 9000 Gent
GSM 0495/508 408
acvcultuur@skynet.be

Jean-Paul Van der Vurst
ACV-CULTUUR, Algemeen Sectorverantwoordelijke
Steenstraat 29, 1000 Brussel
Tel 02/289 08 30
Fax 02/514 18 36
GSM 0475/49 37 20
jpvandervurst.transcom@acv-csc.be

Back to top