ACV-Transcom CULTUUR
Nieuws & info over een breeeeed cultureel veld
ALGEMEEN: CONTACT / HOME / NIEUWS / Sitemap /
FOCUS: CAO Audiovisueel / CAO Muziek / CAO Podium /
FOCUS: Gezondheid /
Hoorzittingen / Kunstendecreet / Links / Pers / Wie zijn we /
STATUUT v/d KUNSTENAAR: STATUUT / Cachetberekening / Pensioen&Bijverdienen /
HomeACV VRO-VRK, Nieuwsbrief

VRO-VRK Nieuwsbrief

VRO: Stephan Uelpenich
0476 54 75 15
uelpenich.bialek@pandora.be

VRK: Frank De Moor
frank.demoor@tiscali.be


Kunstendecreet 24.06.05

Stop muzikale genocide !

VRO-VRK naar Flagey, 06.12.04

VRO-VRK, Herrijzenis

seizoensvoorstelling 2004-2005

Zinderende Mahler

Rechtzetting, 21.01.2004

 


Het Vlaams Radio Orkest veranderde zijn naam naar Brussels Philharmonic-Vlaams Radio Orkest, zie www.brusselsphilharmonic.be
Het orkest werd in 1935 opgericht onder de vleugels van de openbare omroep. In 1998 kwam het op eigen benen te staan als Vlaams Radio Orkest. Vanaf 2008 zet de nieuwe naam Brussels Philharmonic – het Vlaams Radio Orkest de sterke band met zowel thuisstad Brussel als de openbare omroep in de verf.

INTERNATIONAL FEDERATION OF MUSICIANS
1st International Orchestra Conference, Berlin, April 9th, 2008
Lees meer, klik Final declaration

Europese unie beschermt de oren van musici, or do they? april 2008
De EU Richtlijn 2003/10/EC heeft betrekking op alle werknemers (in loondienst), inclusief werknemers in de muziek- en entertainmentsector. Alhoewel de richtlijn bestaat sinds 2003, diende ze pas geïmplementeerd te worden in nationale wetgeving tegen februari 2008. Hoe werkbaar is dit in praktijk? Houdt de regelgeving voldoende rekening met de specificiteit van de entertainmentsector? Er blijken wel wat problemen en valkuilen te zijn: In Duitsland werd heel recent een concert afgelast wegens 'lawaai'overlast.. Lees meer, klik Oordopjes voor musici.JPEG

Explosie en implosie, Het orkest als Productiehuis; een Nederlandse visie op het orkestenbestel - 05/2007
Leo Samama stelt dat het hedendaagse symfonieorkest in de maatschappelijke en politieke discussie zijn relevantie dreigt te verliezen. Door meer aandacht te besteden aan de maatschappelijke inbedding van het orkest in de gemeenschap waarin het functioneert, kan genoemde relevantie tamelijk eenvoudig (terug)gewonnen worden. Orkesten zouden de moed moeten hebben om op een nieuwe manier de relatie werkgever/werknemer te benaderen. Hij pleit voor een gezonde (eigen tuin) overschrijdende samenwerkingsprojecten. Daartoe dient het instituut van het productiehuis, waarin juist de orkesten het voortouw zouden moeten nemen. Lees meer, klik Explosie&implosie

KUNSTENDECREET, 24.06.2005
Lees de volledige nota, de finale adviezen met motivering enz., klik Kunstendecreet
De Minister slaagde erin een stukje meer middelen te vinden. Maar als we weten dat we nooit een noemenswaardige indexatie gekregen hebben, volstaan de bijkomende middelen nauwelijks om dat op te vangen. Ook van het idee van een sociale enveloppe voor de hele sector van 10% dat enkele maanden geleden gezamelijk door de vakorganisaties en VDP (Vlaamse Directie Podiumkunsten) werd voorgesteld en meermaals werd besproken op het kabinet, vinden wij spijts erg zoeken, niets herkenbaars terug.
Enkele dingen lichten we uit de nota Kunstendecreet omdat ze de laatste weken heel erg in het nieuws waren:

VRO-VRK
Stop muzikale genocide !

VRO-VRK
"
Het VRO wil een eigen profiel uitbouwen waarbij vooral de hedendaagse muziek een plaats krijgt. Deze keuze voor hedendaagse muziek dient duidelijk te worden gemaakt en de muziek moet kwaliteitsvol worden gebracht. De uitvoeringen zijn op dit moment veel te wisselend van kwaliteit om voldoende vertrouwen op te bouwen bij publiek en concertorganisatoren.
Het Vlaams Radio Koor heeft momenteel een heel beperkt publieksbereik. Dit betekent dat de geïnvesteerde middelen maar een beperkte return opleveren. Er moet werk gemaakt worden van de communicatie om de uitstraling van het koor te verbeteren waarbij het repertoire meer op de internationale schaal moet staan. Op dit moment zijn de meeste concerten op kleine locaties in Vlaanderen.
Zowel VRO als VRK voert een aantal projecten uit in samenwerking met de VRT. De opnames die gebeuren met de VRT zijn musicologisch interessant, maar te weinig gericht op een permanente verscherping van hun profiel. Het repertoire dat in deze projecten wordt gespeeld bevat dikwijls Vlaamse muziek die weinig wordt uitgevoerd, maar dan weer niet interessant is voor buitenlandse organisatoren. Indien het VRO en VRK in een deel van hun programma resoluut gaan voor Vlaamse muziek moet dit ook kunnen gebracht worden volgens de internationale kwaliteitsnormen zodat deze muziek een internationale waardering kan krijgen.
Het VRO en VRK hebben een veel te kleine omkadering om voldoende professioneel te kunnen functioneren. Hierdoor is hun communicatie te gebrekkig en is de begeleiding van de twee formaties op verplaatsing niet voldoende onderbouwd. Maar ook hun profilering is onvoldoende en het werven van concerten blijft te zwak ondersteund. Verder moet er ook meer omkadering komen om aan fondsenwerving te doen zodat het orkest meer eigen inkomsten kan verwerven en een eigen publiek kan opbouwen. Ik heb dan ook extra financiële inspanningen van de Vlaamse gemeenschap bedongen met een stijging van de subsidie zodat optimaal kan gewerkt worden aan een efficiëntere werking en uitstraling. Ik heb dan ook extra financiële inspanningen van de Vlaamse gemeenschap bedongen met een substantiële stijging van de subsidie. Weliswaar zullen zich scherpe keuzes opdringen."
Lees meer, klik nieuws
Lees het artistiek advies VRO-VRK & deFilharmonie
back to top


Stop deze muzikale genocide!, 18.06.05
Bij de bespreking van het kunstendecreet tijdens de vele hoorzittingen van de commissie cultuur klonk als een steeds wederkerend leitmotiv de vraag of dit alles wel betaalbaar zou zijn. De ideeën zowel zakelijk als artistiek waren degelijk uitgeballanceerd maar toch keek iedereen met enige vrees en onzekerheid uit naar het moment van de definitieve toepassing ervan.

Ook de grote culturele instellingen in Vlaanderen (de G7) zou men onderwerpen aan kwaliteitscontrole zowel op het artistieke als op het zakelijke vlak. En zoals steeds kwamen er wat audits, door de enen geprezen, door de anderen verguisd.

Rond de jaarwisseling stelde de Vlaamse regering een veranderingsmanager aan. Zijn resultaat dat hij neerpootte, trouwens enkele maanden eerder dan voorzien, zorgde inzonderheid voor de orkestenwereld in Vlaanderen voor de nodige controversen en meer dan een gewone deining. Onmiskenbaar zitten daar goede dingen in, denken we maar aan de zorg voor de geschikte gebouwen, het erkennen van de onderbetaling van de musici, e.d.m.

Minder positief of ronduit gezegd negatief werd zijn aanpak gepercipieerd over de Vlaamse Opera. Het weinige dat we al hebben in Vlaanderen zou nog maar eens afgeslankt worden.
Wat men ook moge proberen te beweren, direct of op termijn, zal dat ingrijpen in de tewerkstelling. Zelfs al belooft men ons, maar daar hebben wij nog niet veel van gezien,dat men dat samen met ons, sociale partners, zal bespreken. Laat ons realistisch wezen en ons vooral niet verkeerd begrijpen, indien de middelen niet aanzienlijk toenemen zullen wij inventief moeten zijn op alle mogelijke vlakken.

Dus zeggen dat alles dan maar moet blijven zoals voorheen is uiteraard ook geen oplossing.
Wij zullen moeten zoeken naar betaalbare, functionele en solidaire samenwerkingsverbanden.
Zouden wij er niet toe moeten komen dat een musicus maar een keer zou betaald worden door de Vlaamse subsidies, in welk gesubsidieerd gezelschap hij ook moge spelen.
Maar dan wel een degelijk loon, waar alle rapporten en iedereen het over eens zijn dat men qua verloning door niet indexatie van de subsidies serieus achterop hinkt. Het moet mogelijk zijn met moed en doortastendheid degelijke oplossingen te vinden.

Wij betreuren het dan ook ten zeerste dat sommige verantwoordelijken de weg opgaan van mekaar aan te vallen. Dit is niet goed, hou daar a.u.b. mee op.
En aan de minister willen wij aandringend vragen spoedig het sociaal overleg op gang te trekken. Rekening houdende met de financiële middelen die men hen zal toebedelen.
Sereniteit en gezond verstand zal er nodig zijn om sociale drama’s te voorkomen.
17 jaar geleden kenden wij zo een sociaal drama bij het opdoeken van de O.V.V. waar wij heden ten dage, spijts juridische uitspraken nog altijd niet uit zijn. Ook daarvoor hopen wij dat er de nodige politieke moed aanwezig zal zijn om dit op te lossen en geen nieuwe cases te creëren.

Acv Cultuur, Jean-Paul Van der Vurst
Acod Cultuur, Laurette Muylaert
18.06.2005.
back to top

VRO-VRK verhuist naar Flagey, 06.12.2004
De Sint bestaat dan toch nog. Het VRO-VRK verhuist weer naar Flagey. Na een te lange omzwerving keert men terug naar de roots. Samen met jullie verheugen we ons over dit nieuws. En werpen ook een bloemetje naar diegenen die dit mogelijk maakten (als het goed is zeggen we het namelijk ook); de directie die hieromtrent vele gesprekken voerde, en de Minster van Cultuur die de noodzakelijke inspanningen leverde samen met de Vlaamse regering.
back to top

VRO-VRK, Herrijzenis
Het Vlaams Radio Orkest en Koor staan op de muzikale wereldkaart.
Al een tijdje komen het VRO en VRK op een positieve manier in het nieuws. (Eén bevreemdend artikel daar gelaten, maar daar had de kritiek vooral moeten gaan over een ondermaats presterende gastdirigent)

Maar het is vooral dankzij een opdracht voor de opname van de muziek voor een film van Scorsese dat het Vlaams Radio Orkest onlangs de wereldpers haalde. Howard Shore (van Lord of the Rings) schreef de muziek. De muzikanten hebben de zware opnameperiode net achter de rug. Maar het VRO-VRK brengt ook hoogstaande concerten met belangrijke werken van Mahler of Dvorak bijvoorbeeld. Kijk maar eens op www.vro-vrk.be.
En wat reilt en zeilt er daar tegenwoordig op sociaal vlak, vraagt u? Dat kan u lezen in enkele highlights uit een recent overleg.

VRO-VRK, sociale accenten
Enkele highlights uit het Coördinatie Comité (CoCo)
Graag brengen we
julllie op de hoogte van wat er zo allemaal besproken wordt op een CoCo of Coördinatie Comité. Wij leggen ook enkele eigen accenten die men niet noodzakelijk terugvindt in een officieel verslag.

Vergadering RVB (Raad van Bestuur)
Overleg tussen vakorganisaties en Raad van Bestuur zoals voorgesteld door ACV vond een eerste maal plaats op 27 september. Hier vindt u enkele aandachtspunten van dat gesprek:
- De RVB dankt de vakbondsverantwoordelijken voor het constructief gesprek.
- We werken allen samen aan de leefbaarheid van de organisatie, zonder in underdogpositie gemanoeuvreerd te worden.
- Begroting regering is wat ze is, het kan dus een moeilijk komend jaar worden.
- Gesprekken met kabinet cultuur worden opgestart.
- Verdere afkalving ensemble zal niet worden getolereerd door directie.
- Personeelsbestand is te klein.
- Lonen evolueren ongelijk: subsidie evolueert 0,9%, maar lonen ongeveer 3%… Cumulatief probleem, en wordt dus elk jaar erger.
- Bij oorspronkelijke budgettering voor orkest aantal jaren geleden heeft men geen rekening gehouden met een aantal vaste kosten, zoals vervoer, marketing, enz. Dus de basistoelage was van in het begin te laag.
- Binnen bestaande enveloppe is enkel ruimte voor besparen, ondanks bekommernis voor contractuelen die ter plaatse blijven trappelen.
- Voor tekenen beheersovereenkomst (1 jan 2006) moeten we garanties hebben dat we de overeenkomst kunnen uitvoeren, zegt de directie.
M.a.w. kan er tot dan niets gebeuren voor de contractuelen?, vraagt ACV. Helaas bleek ons aanvoelen correct te zijn.
- Wat belet RVB om nu al iets te doen? vraagt ACV.
We willen niet als in crisis zijnde overkomen. En de overheid dwingen een beslissing te nemen, kan gevaarlijk zijn antwoordt de directie.
- Gecoördineerd standpunt is noodzakelijk: Voorstel werkgroep om strategisch plan opstellen.
- VRO-VRK heeft intentie lid te worden van VDP, Vlaamse Directie Podiumkunsten. Aangezien alle grote instellingen er lid van zijn, is dat logisch. ACV die de vergaderingen bij VDP meemaakt, wijst ook op de intentie die daar leeft om de CAO Podiumkunsten en de CAO Muziek beter op elkaar af te stemmen.
- Infomoment met het personeel wordt voorzien 3 december om 15u.

Herziening Orkestraad
- Een Orkestraadreglement dat ACV reeds in een andere instelling introduceerde, werd een vorige vergadering door ACV voorgesteld als mogelijk model. Dit werd besproken op het CoCo van 26 augustus. In dat ACV voorstel zit ook het inbouwen van een permanente vertegenwoordiging van tutti-spelers.
- Directie pleit voor mengvorm van verkozen en aangeduide plaatsen:
2 soli gekozen door aanvoerders en soli, 2 tutti gekozen door tutti, en vertegenwoordigers van de representatieve vakorganisaties, evenals concertmeesters, intendant en orkestcoördinator.
- In ons voorstel is de Orkestraad een subcomité van het CoCo.
Voordelen: beter gestructureerd, aanwezigheid vakorgorganisaties ingebouwd, verslagen moeten naar CoCo, duidelijke bevoegdheidsomschrijving, etc. Op vraag van ACV wordt ook een minimumfrequentie van vergaderen ingebouwd.
- Directie geeft op het CoCo van 4 oktober een ontwerptekst. Afspraak is dat de vakorganisaties hun bemerkingen geven tegen volgende vergadering.

SoFo: Sociaal Fonds
Opgericht naar suggestie van ACV. Het zal beheerd worden door het Coco.
Twintig procent van winst op commerciele/winstgevende producties gaat naar het SoFo. Controlemogelijkheid: inzagerecht door vakorganisaties.

Uradex
Er kwam een mail van www.dirigent.be binnen over de zorgwekkende situatie bij Uradex, beheersvennootschap van rechten van uitvoerende kunstenaars: Er staat 51 miljoen euro op rekening en er is slecht 1% uitgekeerd op 10 jaar tijd...
“Bij de monopolievennootschap Uradex ligt de nadruk vooràl op innen en héél wat minder op verdelen... Een fenomeen dat ons door de verschillende rapporteringen van de regeringscommissaris wordt bevestigd. Hoe anders kan men trouwens verklaren dat nà 10 jaar innen; nà ten minste vier jaar alleenheerschappij, méér dan 99% van alle binnengekomen sommen daar nog altijd op verdeling wachten. Voor de duidelijkheid : die 99% staat voor om en bij de 51 miljoen Euro of twee miljard Belgische Franken!
U kan ook iets doen: mail naar krista.dhaeseleer@mineco.fgov.be , Controledienst van beheersvennootschappen van auteursrecht. DOE DIT nog vandaag en vraag haar actie te ondernemen omdat u als kunstenaar eindelijk het geld zou krijgen waar u recht op hebt.
Uradex heeft jullie geduld lang genoeg op de proef gesteld. Het is duidelijk dat Uradex niet functioneert en dat men maar beter een andere bewindvoerder kan aanstellen. Uw mail kan helpen om dit te bekomen. Dus kruip achter uw mailprogramma en help ons en uzelf)”
- Er is wel de aanbeveling van ACV om lid te worden van Uradex aangezien het enige beheersvennootschap is in Belgie. Bij voorkeur vennoot worden: dan heb je stemrecht bij Uradex en kan je je stem laten gelden…

Nog even vertellen dat u zich altijd kan laten bijstaan door een vertegenwoordiger van de vakorganisatie bij een gesprek met directie of administratie. Het is nuttig, dachten wij, dat u dat weet.
Voor alle extra vragen over het Statuut van de Kunstenaar of het Vakantiegeld kan u altijd bij ons terecht of op onze website www.acvcultuur.be
back to top

Nieuwsbrief 19.05.04, seizoensvoorstelling 2004-2005
Behalve de gloedvolle Brahms- van het orkest en sprankelende Beethovenvertolking van Eliane Rodriguez (die op het laatste moment een andere pianist verving) op het concert ter gelegenheid van de voorstelling van het nieuwe seizoen, onthouden we nog enkele dingen:
Het VRO-VRK stelde een boeiende volgende seizoen voor: interessante concerten met namen als Carter & Williams. Thema's als 'communicatie en confrontatie', 'minimalistisch versus magistrale orkestraties'. Ook het koor breidt zijn spreiding uit en brengt ons weer heel wat mooie muziek. Er is het nieuws van een vaste concertzaal (De Bijloke), zonder te vergeten dat het VRO-VRK "Thuis in Leuven" is.
En last but not least was de directie trots om een platencontract gespreid over 5 jaar voor te stellen met Glossa: 15 CD's met orkest en 10 CD's met koor.
(De enige bedenking die ACV hier heeft is: jammer dat de musici hier weinig of geen vergoeding voor te zien zullen krijgen).
back to top

VRO brengt zinderende Mahler
Dat schrijft de Standaard op 16 februari 2004, en ze gaat verder met:
Gustav Mahler. ,,Symfonie nr. 3''. Susannah Self (alt), Vlaams Radio Orkest en Koor, Brussels Choral Society en Schola Cantorum Cantate Domino o.l.v. Yoel Levi. Brussel, PSK, 13 februari.

Liefhebbers van Gustav Mahler kwamen de voorbije week ruimschoots aan hun trekken. Maandag nam Riccardo Chailly in het PSK afscheid van zijn Concertgebouworkest in de negende symfonie, vrijdag dirigeerde Yoel Levi er het VRO in de derde symfonie.
De uitvoering van Mahlers meest heterogene symfonie maakte indruk in een goed gevuld PSK waar ook opvallend veel jongeren aanwezig waren.
back to top

Rechtzetting, 21.01.2004
Wij organiseerden enkele weken geleden een persconferentie als Gemeenschappelijk vakbondsfront (Marc Kerki & Jean-Paul Van der Vurst) over de situatie van de leiding van het VRO-VRK.
Alhoewel wij meer dan één uur praatten met 3 journalisten en alles zo klaar mogelijk geduid hebben, zijn er toch een paar onjuistheden opgedoken.

Omdat er geen enkel misverstand zou bestaan herhalen wij ons standpunt dat wij hen meedeelden:
Indien de RVB zonder meer zou komen aandraven met de kandidatuur van Gunther Broucke, dan verwezen wij naar de standpunt van 2003 dat ongewijzigd is gebleven.
Indien er een aanduiding zou komen met ruimere constellatie waarin ook de naam van G. Broucke zou configureren, noemden wij dat een nieuw gegeven dat wij op dat moment zouden bekijken.

Als je de resultaten bekijkt van de artikels is het een raadsel voor ons wat sommige journalisten er van gemaakt hebben. Vooral het artikel in het Nieuwsblad - editie Brabant schoot de hoofdvogel af door te stellen dat het Gemeenschappelijk vakbondsfront G.Broucke kon aanvaarden als intendant. Het moet nu duidelijk zijn dat dit een spijtige vergissing van de journalist was.

Desalniettemin bleef de hoofdbedoeling - op verzoek van de vakbondsafgevaardigden orkest - een krachtig signaal te geven aangaande de verantwoordelijkheid van de Raad Van Bestuur. En dit ook onder de aandacht te brengen van de bevoegde minister. Dit is dan wel gelukt.
back to top

Jean-Paul Van der Vurst
ACV-CULTUUR, Algemeen Sectorverantwoordelijke
Steenstraat 29, 1000 Brussel
Tel 02/289 08 30
Fax 02/514 18 36
GSM 0475/49 37 20
jpvandervurst.transcom@acv-csc.be

Servaas Le Compte
ACV-CULTUUR, Bijzonder Medewerker
Nationale straat 111, 2000 Antwerpen
GSM 0495/508 408
acvcultuur@skynet.be

Back to top