ACV CULTUUR breidt uit...
Op deze site nieuws & info over een breeeed cultureel veld

ALGEMEEN: About US / Beoordelingscommissies / CAO Muziek / CAO Podiumkunsten / CONTACT / HOME / Kunstendecreet / Nuttige links / NIEUWS / Pers / Pijn / Uitspraak vd maand / Vacatures /
Filharmonie: Nieuwsbrief
MUNT:
Nieuwsbrief
NOB: Nieuwsbrief /
STATUUT v/d KUNSTENAAR: STATUUT / Cachetberekening / INFOHAPPENING Antwerpen / Vacatures Kunstenloket /
TONEELHUIS: Nieuwsbrief /
VLOPERA: Archief / BOC / CPB / Nieuwsbrief
/ Orkestraad / Pers / Recent / Sociaal Fonds / Sectoraal Akkoord / Vacatures /
VRO-VRK: Nieuwsbrief
/
VRT: Nieuwsbrief /

HomeACV-Vlopera, Sociaal Fonds

Sociaal Fonds

Het Sociaal Fonds van de Vlaamse Opera werd enkele jaren geleden opgericht en wordt gespijzigd met de opbrengsten van de Generale repetities.


foto S. Le Compte

De opbrengsten worden o.a. gebruikt om het Sinterklaasfeest te bekostigen, teambuilding en personeelsuitstappen te organiseren, enz.
Regelmatig werd reeds in het verleden een bevraging bij het personeel gedaan naar ideeën en voorstellen (o.a. in Côté Coeur en ad valvas).

Verslag, 09/10/2001

 Verslag vergadering Sociaal Fonds 23 september 2003
1. Uitstappen en recepties
Er wordt opnieuw een gezamenlijke activiteit georganiseerd. De exacte formule staat nog niet vast, maar het kan een uitstap overdag zijn met tot slot een groot feest.
Er komen ook, in plaats van de incentive recepties per groep, twee gezamenlijke recepties, één rond nieuwjaar en één op het einde van het seizoen.
Het initiatief van Ivo Dobrev om een feest te geven voor alle personeelsleden was zeer lovenswaardig. Jammer genoeg was er, op een enkele uitzondering na, niemand van andere diensten. Inge Hermans betreurt het feit dat de administrateur niet aanwezig was.

2. Begrafenissen
De directie stelt voor om op begrafenissen van personeelsleden in actieve dienst de muzikale omlijsting te laten verzorgen door leden of ensembles uit het koor en/of orkest. Uiteraard enkel indien de familie dit passend vindt.
De vergoeding voor de musici/koorleden zou gefinancierd worden door het sociaal fonds.
De vergadering gaat akkoord. Inge Hermans stelt voor dat men nu al zou rondvragen in koor en orkest wie dat eventueel zou willen doen.
3. Langdurig zieken
Bij langdurig zieke personeelsleden is het in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van het diensthoofd en de collega’s om contact te houden via telefoons en bezoeken. Indien dit niet gebeurt zouden een aantal mensen bereid zijn deze taak op zich te nemen. Zij vragen op kosten van het sociaal fonds een kleine attentie of bloemen te mogen meenemen.
De vergadering gaat met het principe akkoord. Men vraagt verdere uitwerking.

4. 25 jaar dienst
De personeelsdienst beschikt niet over alle gegevens. Dhr. Struye zal de personeelsdienst vragen een formulier op te stellen waarop alle personeelsleden met een contract van onbepaalde duur hun exacte aanvangsdatum kunnen invullen. Dit formulier zal met één van de volgende loonbrieven verstuurd worden. Het gaat wel om ononderbroken periode.
Zo kunnen we in kaart brengen wie hoe lang in dienst is.

Nicole Vandenhove, Notuliste
back to top

Zoals eerder aangekondigd, werd er een bevraging via een enqueteformulier gedaan rond de week van 10 feburari 2003. Wij kijken met nieuwsgierigheid uit wat de ideeën en voorstellen van onze collegae zijn voor een daguitstap. Ik hoorde tijdens een pauze alleszins een aantal originele ideeën opborrelen in de kantine...
back to top
Verslag vergadering, dinsdag 9 oktober 2001
Aanwezig; R.Verzyck, F.Schramme, I.Hermans, S.Le Compte, N.Vandenhove

De voorzitter overhandigt een overzicht van de inkomsten en uitgaven. Het tegoed blijft stijgen.

Daguitstappen
De voorzitter maakt melding van de vraag van Leo Verlinden voor een tussenkomst van het sociaal fonds in de kosten van een uitstap voor de dienst gebouwen. De voorzitter meent dat dit een voorbeeld kan zijn voor andere afdelingen. Het voordeel is dat deze uitstappen per afdeling gemakkelijker te plannen zijn. Bovendien kunnen ze dan aansluiten bij de interessesfeer van de groep. De succesfactor zou op die manier groter worden.
Ze worden op een werkdag georganiseerd zodat de personeelsleden worden geacht aanwezig te zijn. Zo ook zal de traditionele eindeseizoensreceptie vervangen worden door recepties per afdeling in de loop van het jaar. Dit zal meer mensen aantrekken.
De directeurs dienen het initiatief voor een dergelijke uitstap te nemen.
Filip Schramme pleit ervoor daarnaast de gezamenlijke daguitstap te behouden.
Besluit: er wordt prioriteit gegeven aan de daguitstappen per afdeling en evalueren ze nadien.

Parking
Inge Hermans en Servaas Le Compte zijn van mening dat de orkestleden liever een tegemoetkoming in hun parkingkosten zouden krijgen dan een uitstap, bv. op basis van het aantal werkdagen in de maand.
Op dit ogenblik is er al wel een reductie voor personeelsleden van de Vlaamse Opera op abonnementen in de parking van de Savaanstraat.
De voorzitter zegt dat de huidige situatie qua parkeren onduidelijk is, zowel wat personeelsleden als publiek betreft. Hij geeft Nicole Vandenhove de opdracht de situatie te ontleden, zodat we een duidelijk zicht krijgen op de mogelijkheden.

Preventie rugklachten
De voorzitter deelt mee dat de Vlaamse Opera en niet het Sociaal Fonds de factuur van de rugschool ten laste neemt. Inge Hermans betreurt dat een aantal mensen de cursus niet konden volgen door slechte afspraken. Bovendien twijfelt ze aan het nut van een dergelijke opleiding indien er geen aangepaste stoelen worden aangekocht. Servaas Le Compte zegt dat de orkestadministrateur al voor de vakantie drie firma’s had gecontacteerd, maar vraagt zich af waarom het zo lang duurt eer er proefstoelen komen. De voorzitter belooft aan te dringen bij de orkestadministrateur.

Prijsverminderingen
Filip Schramme suggereert, naar het voorbeeld van de Stad Antwerpen, aan handelaars een reductie te vragen voor personeelsleden van de opera. Nicole Vandenhove wijst erop dat het aantal personeelsleden van de Vlaamse Opera waarschijnlijk onvoldoende is om kortingen af te dwingen. De vergadering besluit een oproep te doen in Côté Coeur om te vragen in welke sectoren een korting welkom zou zijn.
Andere voorstellen: Makrokaart per dienst, op een bepaalde dag korting voor bv. musical Kuifje.

Shirts
Wat de t-shirts en sweatshirts betreft, stelt de voorzitter de vraag of we wachten op de nieuwe huisstijl. Inmiddels vraagt hij Nicole Vandenhove de nieuwe prijzen op te vragen. Daarna zullen we een oproep doen om te vragen wie geïnteresseerd is om aan kostprijs een shirt te kopen. Zo kunnen we bepalen of er voldoende belangstelling is. Er kunnen dan ook shirts aan de kassa’s verkocht worden.

Terugbetaling lening
Iemand wil graag haar lening terugbetalen. De voorzitter verwijst haar naar Luc Kerstens voor het rekeningnummer waarop dit dient te gebeuren.

Studenten operastudio op voorgenerale
Filip Schramme informeert de vergadering over het feit dat acht studenten van de operastudio totnogtoe gratis naar de voorgenerale kwamen. De voorzitter is van oordeel dat ook zij voortaan 100 fr moeten betalen.

Tot slot geeft Nicole Vandenhove toelichting over het komende sinterklaasfeest.
back to top