ACV-Transcom CULTUUR
Nieuws & info over een breeeeed cultureel veld
ALGEMEEN: CONTACT / HOME / NIEUWS /
FOCUS: CAO Audiovisueel / CAO Muziek / CAO Podium /
FOCUS:
Hoorzittingen / Kunstendecreet / Links / Pers / Wie zijn we
STATUUT v/d KUNSTENAAR: STATUUT / Cachetberekening / Pensioen&Bijverdienen /
HomeACV-Vlopera Nieuwsbrief

ACV-Vlopera Nieuwsbrief

SANERING: Anorexia niveau bereikt, 05.05.06

Kunstendecreet, 24.06.05

Stop muzikale genocide!, 18.06.05

Petitie voor behoud van het orkest, 21.05.05

Perscommuniqué

Stand Vlopera 08.04.05

Gent bespaart,11022004

Nieuwjaarsbrief 2004

Overuren techniek 171203

Overleg 171203

Nieuwsbrief 24102003

Statuut Kunstenaar, 26.09.03

waakhond, 02.03.09

Pienternet, 01.09.03

KET, jongerenopera, 25.08.03

Lully-zaal, 25.05.03

Seizoen 03-04

Nieuwsbrief, 15.03.2003

Conclaaf, 17.01.03

Tekst SAK, 09.12.02

Oplossing SAK, 21.11.02

Interview, 27.10.02

 

HOORZITTING VLAAMS PARLEMENT 1.
COMMISSIE CULTUUR dd. 11/01/2007
Bij het begin van deze zitting moet wat mij betreft toch wat van het hart want spijts ik nog
niet zo lang meedraai in de zogenaamde cultuur zit ik met dit voorstel tot omvorming van de
Vlaamse opera wel aan mijn vierde juridische structuur toe. Over inventieve en evolutieve
verbeelding gesproken. Ministers en kabinetten hebben die onmiskenbaar.
De eerste bladzijden van de memorie van toelichting leren mij hoe men historie schrijft,
herschrijft en bewust anders schrijft. Of de kwaliteit vroeger beter of slechter was laat ik hier
in het midden want beoordelen van een artiestieke prestatie is sowieso altijd een subjectief
gegeven. Zeker weet ik wel dat er enorm veel processen, terecht trouwens, lopen en dat alle
rechtsinstanties die België rijk is zich op één of andere manier al hebben uitgesproken.
Deze wisselende opeenvolgende juridische structuren hadden meestal maar één doel nl. de
juridische erfelijkheid van de vorige constructie ongedaan te maken. Het bleef een constant
zoeken naar het herstel van de administratief-juridische rust, spijtig genoeg is niemand tot nu
toe daar in geslaagd. Bewijs is dat maar weer in september van dit jaar zitting nr.... doorgaat
in deze neverending juristensoap. Ook draait men er zijn hand niet voor om in dit historisch
overzicht al eens meer dan een loopje te nemen met de waarheid. Ik zou verdomd niet weten
waar de 86 orkestleden en de 50 koristen van de huidige Vlopera VOI uithangen...
Toegegeven, dit overvliegen van de historie kan wat lachwekkend overkomen, en is ook zo
bedoeld, maar daartegenover staat dan toch eindelijk de opening die deze regering maakt om
samen met de betrokkenen, juristen en vakbondsvertegenwoordigers te zoeken naar een
sociale menselijke maar vooral billijke oplossing dmv een dading. Wij hebben er alle
vertrouwen in dat de huidige verantwoordelijken binnen de Vlaamse regering daar nu ernstig
werk zullen van maken en een trieste geschiedenis op een positieve wijze kunnen en willen
afronden. Ik denk dat er nu nog weinigen zijn die weten hoeveel en welk menselijk leed deze
toemalige hervorming heeft teweeggebracht. LEES MEER, klik deze link

Overgang naar VZW, 09.10.2006
Op 9 oktober ll. stond de VLAAMSE OPERA op de agenda van het Sectorcomité XVIII.
Het betrokken document is Protocol 239767 met als titel "Ontwerp van decreet houdende opheffing van het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van de Vlaamse Opera en tot regeling van de rechtsopvolging".
Indien je vragen hebt kan je ons bellen via onderstaande nummers:
Met vriendelijke groeten,

ACV Transcom - CULTUUR
Jean-Paul Van der Vurst - Algemeen Sectorverantwoordelijke
GSM 0475/49 37 20

Servaas Le Compte - Bijzonder Medewerker
GSM 0495/508 408


SANERING: Anorexia niveau bereikt, Persbericht, 5 mei 2006
INLEIDEND
- De Vlaamse Opera wordt door de overheid verplicht om het deficit van de steden zelf op te lossen. U weet dat een paar jaar geleden beide steden hun bijdragen aan de opera verminderden. Ondanks vroegere (zelfs schriftelijke) beloftes van het kabinet, wordt er nu gesteld dat de Vlopera dit tekort zelf wegwerkt tegen 2008.
- De Vlopera bespaarde afgelopen jaren sterk op werking en productiekosten. De verbouwing kostte ook extra huur en transport. De Vlopera droeg dit uit eigen middelen. Desondanks slaagde de opera er in reeds een stuk te besparen.

GENT/ANTWERPEN O-O?
Wij willen niet vervallen in politieke Gent/Antwerpen profileringspelletjes, zoals we onlangs konden lezen. Maar het lijkt ons wel zo dat - los van wie er verantwoordelijk moet zijn voor de gebouwen – het niet mogelijk is dat de Vlaamse Opera twee historische gebouwen moet onderhouden met zijn nu al te krappe (wegens niet-geïndexeerde) artistieke werkingsmiddelen.
Een begin van oplossing zou kunnen zijn dat de overheid/overheden daar een aparte enveloppe voor veil heeft/hebben. (Het kerntakendebat weet u wel).

YESTERDAY ALL MY TROUBLES SEEMED SO FAR AWAY
Sommigen beweerden nog maar enkele weken geleden dat alles peis en vree was en dat er geen problemen waren. Deze week stellen we vast dat er een zwaar saneringsplan op tafel ligt.
Wij waarrschuwden er al enkele weken geleden voor: als een overheid vertelt dat men “dezelfde middelen” voor ogen heeft, weten we allemaal dat deze huidige middelen eigenlijk net te weinig zijn om te overleven of om te doen wat we moeten doen. Men kan zelfs de vraag stellen of hier geen doodbloedstrategie achter zit. En dat is niet alleen voor ons zo, maar ook voor andere grotere muzikale instellingen.

Vorig jaar verlieten al meer dan 20 medewerkers de opera. Het huidiige saneringsplan viseert bijkomend 18 VTE ( voltijds equivalenten). Zelfs met de wil om dit op een menselijke manier aan te pakken - en het op onze uitrdukkelijke vraag incalculeren van objectieve evaluatienormen - stevenen we onvermijdelijk af op sociale drama’s bij het technisch of onderhoudspersoneel.

En wat met de artistieke toekomst van deze instelling die nochtans heel wat verwezenlijkingen kan voorleggen. En over publieksbereik en zaalbezetting mogen we rustig zeggen dat er weinig of geen operahuizen in Europa zijn die vergelijkbare cijfers kunnen voorleggen (lees er Mckinsey maar eens op na).
Toch bouwt men nu de artistieke ensembles noodgedwongen af en worden de musici die koor en orkest verlaten niet meer vervangen. Dat is een de facto afbouwen van het hart en ziel van dit operahuis.

Wij vinden het een bittere pil dat na jaren vragen om een indexering van de middelen, onze overheid ons in tegendeel een bijkomende besparingsronde in de maag splitst. Eerlijk gezegd vinden wij dat misselijkmakend.

ALL YOU NEED IS LOVE
Wij vragen uitdrukkelijk aan de Minister dat hij vooralsnog de nodige middelen voorziet zodat er niet nodeloos een aantal mensen werkloos worden en men de instelling niet verder afslankt, ja zelfs doodknijpt.

ACV Cultuur

KUNSTENDECREET, 24.06.2005
Lees de volledige nota, de finale adviezen met motivering enz., klik Kunstendecreet
De minister slaagde erin een stukje meer middelen te vinden. Maar als we weten dat we nooit een noemenswaardige indexatie gekregen hebben, volstaan de bijkomende middelen nauwelijks om dat op te vangen. Ook van het idee van een sociale enveloppe voor de hele sector van 10% dat enkele maanden geleden gezamelijk door de vakorganisaties en VDP (Vlaamse Directie Podiumkunsten) werd voorgesteld en meermaals werd besproken op het kabinet, vinden wij spijts erg zoeken, niets herkenbaars terug.
Enkele dingen lichten we uit de nota Kunstendecreet omdat ze de laatste weken heel erg in het nieuws waren:

Vlaamse Opera
Stop deze muzikale genocide!

Vlaamse Opera
De Minister zegt:"Samen met de Internationale Beoordelingscommissie voor de Vlaamse Opera druk ik mijn bezorgdheid uit over de kosten van deze symfonische concerten in relatie tot het totale artistieke budget van de Vlaamse Opera. De Internationale Beoordelingscommissie voor de Vlaamse Opera pleitte ervoor om het budget maximaal te besteden aan de kernopdracht van de Vlaamse Opera : het brengen van opera, en dan bij voorkeur zoveel mogelijk scenisch.
Ik sluit me aan bij de waardering van de Internationale beoordelingscommissie voor de Vlaamse Opera op vlak van de artistieke kwaliteit van de lunchconcerten, liedrecitals en symfonische concerten. De liedrecitals zijn van hoog niveau en kennen een hoge publieksbezetting. De lunchconcerten zijn zorgvuldig geprogrammeerd, sluiten aan bij de programmering van de operaproducties, en hebben zowel in Gent als Antwerpen een vrij groot en trouw publiek. Dat goede niveau geldt ook voor de symfonische concerten door het vaste koor en orkest van de Vlaamse Opera.
De Vlaamse Opera kent een vrij grote uitstraling in Vlaanderen, maar ook in het buitenland.
De Vlaamse Opera heeft een internationale reputatie en komt ruimschoots aan bod in de internationale pers, en krijgt in het buitenland overigens ook heel frequent lovende perskritieken voor hun producties. De door de Vlaamse Opera doorgaans op een heel behoorlijk niveau en op een vrij hedendaagse manier gebrachte voorstellingen kennen een publieksbezetting van maar liefst 95%.De laatste jaren vinden ook steeds meer jongeren de weg naar opera. Het genre blijft dus bijzonder actueel binnen een kunstenlandschap.
Ik wil de aanbeveling onderzoeken om de structuur van de Vlaamse Opera te veranderen, zodat het statuut nauwer zou aansluiten bij dat van de andere culturele organisaties. Op die manier zouden de CAO's die voor de sector van de podiumkunsten gelden, toegepast kunnen worden en zou de Vlaamse Opera op dezelfde manier verslag moeten uitbrengen aan de overheid als de andere organisaties.
De structuur van de Vlaamse Opera met een “intendant” die verantwoordelijk is voor de volledige werking van de organisatie, wordt als een probleem beschouwd. Er is duidelijk nood aan een zakelijk leider die meer controle heeft over de artistieke planning en die als interne waakhond over de financiële gezondheid van de organisatie kan waken. Daarom zou een constructie met een artistiek en financieel directeur die op hetzelfde niveau staan (zoals in Nederland), overwogen moeten worden. Over deze punten is er trouwens overeenstemming met het rapport van de veranderingsmanager. Op zakelijk vlak heeft de Vlaamse Opera onvoldoende initiatieven ondernomen en zouden er meer concrete maatregelen genomen moeten worden."
Lees meer, klik nieuws
Lees het artistiek advies opera
back to top


Stop deze muzikale genocide!, 18.06.05
Bij de bespreking van het kunstendecreet tijdens de vele hoorzittingen van de commissie cultuur klonk als een steeds wederkerend leitmotiv de vraag of dit alles wel betaalbaar zou zijn. De ideeën zowel zakelijk als artistiek waren degelijk uitgeballanceerd maar toch keek iedereen met enige vrees en onzekerheid uit naar het moment van de definitieve toepassing ervan.

Ook de grote culturele instellingen in Vlaanderen (de G7) zou men onderwerpen aan kwaliteitscontrole zowel op het artistieke als op het zakelijke vlak. En zoals steeds kwamen er wat audits, door de enen geprezen, door de anderen verguisd.

Rond de jaarwisseling stelde de Vlaamse regering een veranderingsmanager aan. Zijn resultaat dat hij neerpootte, trouwens enkele maanden eerder dan voorzien, zorgde inzonderheid voor de orkestenwereld in Vlaanderen voor de nodige controversen en meer dan een gewone deining. Onmiskenbaar zitten daar goede dingen in, denken we maar aan de zorg voor de geschikte gebouwen, het erkennen van de onderbetaling van de musici, e.d.m.

Minder positief of ronduit gezegd negatief werd zijn aanpak gepercipieerd over de Vlaamse Opera. Het weinige dat we al hebben in Vlaanderen zou nog maar eens afgeslankt worden.
Wat men ook moge proberen te beweren, direct of op termijn, zal dat ingrijpen in de tewerkstelling. Zelfs al belooft men ons, maar daar hebben wij nog niet veel van gezien,dat men dat samen met ons, sociale partners, zal bespreken. Laat ons realistisch wezen en ons vooral niet verkeerd begrijpen, indien de middelen niet aanzienlijk toenemen zullen wij inventief moeten zijn op alle mogelijke vlakken.

Dus zeggen dat alles dan maar moet blijven zoals voorheen is uiteraard ook geen oplossing.
Wij zullen moeten zoeken naar betaalbare, functionele en solidaire samenwerkingsverbanden.
Zouden wij er niet toe moeten komen dat een musicus maar een keer zou betaald worden door de Vlaamse subsidies, in welk gesubsidieerd gezelschap hij ook moge spelen.
Maar dan wel een degelijk loon, waar alle rapporten en iedereen het over eens zijn dat men qua verloning door niet indexatie van de subsidies serieus achterop hinkt. Het moet mogelijk zijn met moed en doortastendheid degelijke oplossingen te vinden.

Wij betreuren het dan ook ten zeerste dat sommige verantwoordelijken de weg opgaan van mekaar aan te vallen. Dit is niet goed, hou daar a.u.b. mee op.
En aan de minister willen wij aandringend vragen spoedig het sociaal overleg op gang te trekken. Rekening houdende met de financiële middelen die men hen zal toebedelen.
Sereniteit en gezond verstand zal er nodig zijn om sociale drama’s te voorkomen.
17 jaar geleden kenden wij zo een sociaal drama bij het opdoeken van de O.V.V. waar wij heden ten dage, spijts juridische uitspraken nog altijd niet uit zijn. Ook daarvoor hopen wij dat er de nodige politieke moed aanwezig zal zijn om dit op te lossen en geen nieuwe cases te creëren.

Acv Cultuur, Jean-Paul Van der Vurst
Acod Cultuur, Laurette Muylaert
18.06.2005.
back to top

Teken de petite voor het behoud van het orkest van de Vlaamse Opera, 21.05.05
Vlaanderen is nog slechts 3 orkesten rijk. Dat wil minister Anciaux nu verminderen tot 2.

Het valt soms niet mee om aan een niet-musicus en minister uit te leggen dat elk orkest een eigen identiteit, klankkleur en ziel heeft.
Misschien moeten we het in andere termen uitleggen. Waarin is Vlaanderen nog groot? Wielrennen misschien: je fuseert toch ook geen wielrennersploeg met de olympische mountainbikeploeg? Wel, het fuseren van een opera-orkest met een symfonieorkest zal evenmin automatisch leiden tot een nieuw goed orkest. Los van een na jaren gevormde verschillende speelstijl, zijn het twee aparte werelden. Ook blijven wij fuseren artistiek absurd vinden.

En welke gevolgen zou een fusie hebben voor de werkgelegenheid?
Of waarom nog verschillende muziekconservatoria hebben in Vlaanderen als deze studenten nergens nog hun metier zullen leren of kunnen doorgroeien?
En wat met de freelance-musici? Nog eens een pak plaatsen die voor hen verloren gaan. En wat met de toekomst van dit operahuis zonder een eigen orkest?

Muziek of opera is een tijd van tover en vervoering. Help dit niet verloren te laten gaan.
U kan iets doen: surf naar www.orkestvlaamseopera.be en teken de petitie.
Reeds zestienduizend mensen deden het. Alle steun is welkom in de komende moeilijke periode.
back to top

Perscommuniqué gemeenschappelijk vakbondsfront over het veranderingsrapport Vlopera, 28.04.05.
We gingen niet over één nacht ijs. Dit communiqué stelden we op na een aantal zaken: het bestuderen van het lijvige veranderingsplan, overlegrondes zowel intern als gezamelijk of met de orkestraad, input van werknemers, aftoetsen bij de afgevaardigden van alle betrokken instellingen, een eerste vergadering met het kabinet gisteren waar wij peilden naar positioneringen, enz.
Uiteraard zullen er nog verdere stappen volgen en zullen een aantal standpunten gedetailleerder aan bod komen in de nabije toekomst. KLIK perscommuniqé
back to top
Stand van zaken veranderingsmanager, 08.04.05
Naar aanleiding van een aantal onrustwekkende zaken (Niké rapport) in ons huis, en het daaropvolgende al even gevaarlijke Mckinsey rapport (dat onze eigen directie nota bene zelf vroeg!), schreven de vakorganisaties in 2004 in gemeenschappelijk front een brief naar de Minister. Hierin vroegen we onder andere een activering van de raad van bestuur, en het onder de loep nemen van het management van de opera.
Wat is nu de stand van zaken, klik stand van zaken

Ondertussen in de pers (DS april 2005):
De concertante uitvoering van Giuseppe Verdi's ,,Giovanna d'Arco'' leverde een intens weerzien op tussen het orkest van de Vlaamse Opera en zijn vertrouwde gastdirigent Silvio Varviso (82). Al is deze vroege opera van Verdi geen meesterwerk, het speelplezier spatte van het podium.
SILVIO Varviso, die in Zwitserland werd geboren, weet wel raad met de orkestrale uitbarstingen van Verdi. Hij laat het orkest voluit spelen, maar met een zichtbaar heersende hand weet hij de musici voortdurend binnen de grenzen van het betamelijke te houden. Op geen enkel moment verandert een fanfare in ketelmuziek.
Dat de orkestleden daar wel bij varen, is aan alles te merken. Het speelplezier spatte van het podium, oplettend werd er op de oude dirigent gereageerd, met positieve gevolgen voor de klankcultuur en de technische perfectie. Het is nog steeds geen volle Italiaanse klank die de strijkers produceren, maar Verdi's passionele intenties waren goed hoorbaar.
back to top


Gent bespaart tot 25 procent op cultuur, 11022004
back to top
Nieuwjaarsbrief 2004, lees er alles over, klik nieuwjaar 2004, PDF
back to top
Vlopera 17122003, VERGADERING over OVERUREN TECHNIEK
Het was dus inderdaad een slag in het water. We krijgen gelijk dat men eerst moet praten vooraleer men hallucinante verhalen de wereld instuurt die veel onnodig ongenoegen veroorzaken.

Bovendien blijkt dat het aantal overuren in vergelijking met vorig jaar met 20% gedaald is. Shakespeare zou zeggen “Much ado about nothing”, of hoe een directie zich hopeloos belachelijk maakt.

Volgend jaar gaan we naar besprekingen over een al dan niet bijgestuurd Arbeidsreglement. Aansluiten bij een vakorganisatie (bijvoorbeeld ACV) heeft méér dan ooit zin.
Vriendelijke syndicale groeten,
Servaas Le Compte
back to top

Vlopera 17122003, Overleg is voor ACV erg belangrijk, en is vooral voor jullie als betrokkenen heel belangrijk. Ook en vooral in gevoelige dossiers vinden wij dat overleg een eerlijke kans moet krijgen en dat men niet vooruit moet lopen op de zaken, of komende onderhandelingen in gevaar moet brengen..

Men moet het resultaat van besprekingen kunnen en durven afwachten. De soep wordt meestal niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend.
En indien zou blijken dat het resultaat na besprekingen onvoldoende is, dan zullen wij de eersten zijn om op de barricade men man en vlag actie te voeren.

Deze woorden indachtig wens ik jullie allemaal een goed resultaat toe van de lopende besprekingen over bvb. het technisch departement. Uiteraard mag u binnenkort van ons meer nieuws verwachten.

Vriendelijke groeten,
Servaas Le Compte
back to top
Nieuwsbrief 24102003, naar aanleiding personeelsvergadering
Beste Collega, beste Lid,
Misschien zijn we niet zo eloquent als sommige directieleden op de personeelsvergadering van 24/10/2003. Maar er werden toch wel enkele zeer gevatte en/of terechte vragen gesteld door een aantal werknemers. Die ook onderbouwd werden beantwoord door de directie.

Het lijkt ons dan ook logisch eerst en vooral de directie te danken voor hun toelichtingen en hun inspanningen om te communiceren met het personeel. Dit juichen we uiteraard toe.
Dat mag niet wegnemen dat we ook enkele kritische bedenkingen hebben, vandaar deze brief.

- Als het over besparingen gaat, is het vreemd dat bepaalde pistes onbewandeld blijven. Zo is er niemand die mij de zin kan uitleggen - in deze instelling of een andere – van een Muziekdirecteur. Het is een feit dat MD’s ons veel geld en veel moeilijkheden kostten de afgelopen jaren. Daarom blijven wij het vreemd vinden dat men vasthoudt aan de anacronistische functie van een MD die en plus slechts enkele maanden per jaar aanwezig is. Schaf deze functie af of vul ze anders in. Als de enige reden - die men ook aanhaalt bij eerder gevoerde discussies – is dat men ook in andere orkesten deze functie heeft, blijft dat voor ons een te povere motivatie.

- Er werden veel woorden gesproken achter de tafel met het groene laken (nochtans een van mijn favoriete kleuren). En we kunnen heel wat semantische discussies voeren over woorden als ‘ontslagen’ versus de typische managmentstaal die het dan ‘afvloeiingen’ noemt of ‘bedanken voor hun inzet’. Bottom line blijft dat sommige mensen hun job kwijt zijn na jaren een contract gehad te hebben bij de Vlopera. (Helaas kan er niet voor iedereen een job gecreëerd worden à la Manager Décor, dat beseffen we ook…)

Hetgeen ik nu ga zeggen, betekent niet dat ik de boys band achter de groene tafel geen warm hart zou toedragen. Maar… in het Kunstendecreet staat o.a. dat bij een negatieve beoordeling men de directie of raad van bestuur kan aanpakken, i.p.v. de toelage te verminderen. (Een letterllijke vertaling van een ACV vraag aan het kabinet enkele maanden geleden, sorry boys…).
Een gewaarschuwd man (of directie) is er 2 waard… Dat is dan mooi meegenomen, want we moeten vanaf nu toch allemaal dubbel inventief zijn om oplossingen te vinden (was dat niet een van de boodschappen van de vergadering?)

Met vriendelijke groeten,

Servaas Le Compte
ACV-Cultuur, Bijzonder Medewerker
Rozemarijnstraat 7, 9000 Gent
GSM 0495/508 408
acvcultuur@skynet.be
http://www.acvcultuur.be

Inge Bruylandt
ACV-Cultuur, Afgevaardige
0498/74 31 84
http://www.acvcultuur.be

Patrick Van Compernolle
ACV-Cultuur, Afgevaardigde
0496/48 15 10
http://www.acvcultuur.be
back to top


Statuut van de Kunstenaar, update 30/12/2003
Het Statuut is er ook voor u!
Dit nieuwe statuut is er niet alleen voor de de podiumkunstenaars maar uiteraard voor àlle kunstenaars. Zelfs als u al ergens een vaste job hebt, kan u voor uw bijkomend werk, onderworpen zijn aan het Statuut.
Hebt u vragen over dit nieuwe statuut?
Contacteer ons, of sluit u aan en wordt automatisch op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen die ook u aanbelangen! Klik Statuut van de Kunstenaar
back to top
(W)OEF, een waakhond, 02.09.03

De zeven grote cultuurinstellingen van Vlaanderen krijgen een waakhond, in de vorm van een internationale beoordelings-commissie.
Tegen eind december legt auditbureau Nike de noden van deze instellingen bloot. Het bureau moet ook aan de kaak stellen wat ontspoord is.
De directeurs en intendanten van de zeven grote cultuurhuizen van de Vlaamse Gemeenschap juichen het toekomstplan van de minister toe.
(bron De Standaard 30.08.03, 01.09.03 & www.acvcultuur/kunstendecreet.html)

Het gaat over de Vlaamse Opera, het VRO, de Filharmonie, de Singel, het Ballet van Vlaanderen, het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen en het Muhka. Zij ontvangen van de Vlaamse Gemeenschap jaarlijks een subsidie zonder dat daar een beoordeling aan te pas komt. Aan die uitzonderingspositie komt een eind.

Verder in dit artikel lezen we dat de intendanten dit plan positief vinden. Bepaalde aspecten zijn dat inderdaad, maar ACV-Cultuur heeft wel bedenkingen bij het feit dat de regering zich nog niet engageerde voor bijkomende middelen om de stijgende loonlast te helpen dragen. We vragen ons ook af wat men met ‘ontsporingen’ bedoelt.

De minister van Cultuur, Paul Van Grembergen, erkent dat de grote spelers verwaarloosd werden tijdens de voorbije regeerperiode. Hij lanceert een voorstel voor financiering en beheer op lange termijn. Van Grembergen stelt een ,,vaste jaarlijkse groei'' voor, die de stijging van de loonkosten moet counteren.

Van Grembergen stelt ook een nieuw mandaatsysteem voor. Dat moet verhinderen dat intendanten voortaan ,,muur worden met de muren van hun instellingen''. De artistieke en zakelijke leiders van de grote huizen mogen nog maximum tien jaar aan het hoofd blijven. Het mandaatsysteem viseert de huidige directies niet. Het wordt wel in de nieuwe beheersovereenkomsten ingeschreven.
,,In vergelijking met internationale operahuizen is de regeling zelfs luxueus'', zegt Marc Clémeur. ,,Daar gelden contracten van zes jaar.'' Ook Clémeur, wiens huidige contract bij de Vlaamse Opera tot 2008 loopt, is voor zes jaar benoemd. Maar hij is wel aan zijn tweede mandaat toe, wat volgens de nieuwe spelregels van de Vlaamse regering niet meer zou kunnen.

De Vlaamse regering keurde al eind juli de nota goed over het beleid van de grote cultuurhuizen. Zie www.acv-vlopera.be/kunstendecreet.html:
ACV-Cultuur was op 06.05.03 op het Kabinet Cultuur, om te praten over het Kunstendecreet. Een belangrijke toelichting is dat het Kabinet en regering duidelijk te kennen geven een aantal grote instellingen te willen behouden , waaronder de opera, Filharmonie, VRO, Ballet, enz.
Ook zal men bij een eventuele negatieve beoordeling (de beoordeling dient om de 4 jaar te gebeuren) van een instelling niet de ganse instelling afstraffen door de 4-jaarlijkse subsidie-enveloppe te schrappen, maar zal men wel de directie of raad van bestuur wijzigen . (Dit is een letterlijke vertaling van een ACV-bekommernis - we mogen toch een beetje trots zijn.


De regering engageerde zich niet voor bijkomende middelen in 2004. De nieuwe Vlaamse regering moet volgend jaar vastleggen hoe groot de ,,vaste jaarlijkse groei'' voor elk van de instellingen wordt.

Jan Raes (intendant deFilhamonie) heeft slechte ervaringen met doorlichtingen in de orkestensector, die neerkwamen op regelrechte improvisaties. (zie ook www.acv-vlopera.be/hoorzitting.html)
Hij vindt dat de audits de specifieke werking van de instellingen moeten respecteren.
Marc Clémeur vindt dat er alleen internationale vergelijkingen mogelijk zijn. ,,De opera is een heel gespecialiseerd bedrijf, duur en arbeidsintensief. We hebben 300 werknemers op de loonlijst, maar onze prijs-kwaliteitsverhouding is uitstekend werken in vergelijking met andere huizen.''
Jerry Aerts vindt het een belangrijk principe dat de instelling gevrijwaard blijft bij de evaluaties.

Bij negatieve beoordeling worden dus niet de cultuurhuizen gesanctioneerd, maar wel de directies. Dat is een letterlijke overneming van een vraag van ACV-Cultuur die door ons gesteld werd op het kabinet op 06.05.03.
back to top
Vanaf 1 september 2003 - staat Pienternet (www.pienternet.be) in het teken van de Vlaamse Opera.
Leerlingen van het secundair onderwijs kunnen dan spelender -klikkender- wijs van alles te weten komen over de werking van een operahuis en over Luisa Miller in het bijzonder...
back to top
KET
Een opera over en door jongeren, in hedendaagse klassieke stijl die inspiratie put uit pop en rapmuziek. De opera gaat over liefde, geld, beton en geweld. Geert van Istendael schreef het libretto, Filip Bral dirigeert, regie door Greet Vissers, Lieve Jansen coacht de solisten. De opera is in het Nederlands met Franse bovenschriften (waarom niet in het Tjechisch?), en is bedoeld voor iedereen vanaf 14 jaar. Nog opvoeringen in de Vlaamse opera in Gent op 16/9, AB in Brussel (18 & 19/9) en de Stadschouwburg van Brugge op 24/9.
back to top
25 mei 2003 - Concertzaal wordt Lully-zaal. Na 15 jaar wordt onze concertzaal eindelijk weer in gebruik genomen, klik Lully
back to top
Een van onze leden wees ons terecht op het grote bestand van BOC-verslagen. Wij organiseerden de site daarom anders. Vroegere verslagen vindt u nu in het archief. En recentere verslagen vindt u op een aparte pagina. Opgelet: deze pagina's hebben paswoorden (kwestie van rechtszaken te vermijden...):
1: paswoord voor het Archief op de site: *****
2. paswoord voor Recent verslagen: *****
Deze paswoorden werden per mail aan onze leden gestuurd. Kreeg u deze nog niet, gelieve ons te contacteren
back to top
24 april 2003 - Toekomstplannen van de Vlaamse Opera,
klik Seizoen 03-04
back to top
25 maart 2003 - verslag BOC 25.03.03, langzamerhand naar een positieve kentering ivm besparingen?
Het was een boeiende vergadering en we kunnen hopen dat we er uit raken. Na verdere verfijningen op ons aandringen de laatste weken, verschoof het standpunt van de directie naar een functionele benadering van de besparingsoefening. Dat is positief, maar we zijn er zeker nog niet helemaal uit.
Om er meer over te weten, klik op Archief, BOC 25.03.03.
back to top

Nieuwsbrief 15 maart 2003
Beste collegae,
Gezien de ernst van de zaak, vonden wij het nuttig u in te lichten over het laatste BOC (Basis Overleg Comité) die vervroegd plaatsvond op 13 maart, met slechts 1 punt op de agenda: ‘Personeelskader’. Dertien maart bleek helaas een symbolisch cijfer te zijn. Meer, klik BOC
back to top

Follow up Conclaaf, 17/01/2003
Beste leden, beste collegae,
Eindelijk, na 9 maand - het conclaaf was op 25 april 2002 - schiet de directie in actie en wordt er een vergadering belegd om het nog eens te hebben over deze materie. Onze bevindingen op het toen voorgestelde human resources plan van Filip Schramme bezorgden wij reeds begin mei 2002 aan de directie...

Op 17/01/03 werden de opmerkingen van de vakorganisaties besproken met de directie.
Iets wat iedereen belangt en waar wij als vakorganisatie toch al enkele vragen over kregen van leden, zijn de door de directie aangekondigde functieomschrijvingen en evaluaties.

Versta deze nieuwsbrief en onze benadering niet als zou er overeenstemming bestaan over al deze zaken. Maar ACV vindt dat als er een systeem komt van functioneringsgesprekken en evaluatie, wij als vakorganisatie best ten volle kunnen afdwingen dat wij hierin een sterk bewakende rol dienen te vervullen. En dat wij mee dienen te onderhandelen over modaliteiten en visie.

Een eerste vereiste om zelfs maar over evaluaties te praten is dat er functieomschrijvingen bestaan. Dit moet grondig en consistent aangepakt worden.
Dan moeten er (minstens een jaar) functioneringsgesprekken gevoerd worden met de werknemers. Dan moet men de mensen de tijd geven om de eventueel gemaakte opmerkingen om te zetten.

Dan pas kan men gaan evalueren. En over hoe, wie, wat, welk systeem, welke evaluatoren, wie evalueert de evaluatoren, enz, daarover zijn we nog niet aan de nieuwe patatjes. En dit alles uiteraard onder stringente bewaking en met inbreng van de vakorganisaties - die tenslotte een jarenlange ervaring en know-how hebben in deze materie. Dit is in het belang en de bescherming van u als werknemer.

Wij houden u uiteraard verder op de hoogte. Hebt u nog vragen dan kan u ons die natuurlijk altijd stellen: klik hiervoor op 'contact'

back to top
Sectoraal Akkoord 2001-2002-2003, Vlaamse Opera, 09/12/2002
Hieronder vindt u de volledige tekst van het sectoraal akkoord, maar
Eerst nog enkele opmerkingen:
1. A.
In extremis en na tussenkomst van ACV-Cultuur voegt de directie nog toe dat wat betreft de extra koor- en orkestleden de intentie er is om vanaf 01/09/2003 de bedragen van de verloning en de onkostenvergoedingen zoals ze zijn uitgedrukt in de CAO Muziek van 01/07/1999 toe te passen.
Eindelijk en na lang vragen door ons, wordt er door de directie wat meer gedacht aan vervangers. Waarvoor onze oprechte dank aan de directie.
1. B. Wat betreft ander personeel dat per dienst wordt betaald, streven wij er uiteraard naar dat ook zij kunnen genieten van dezelfde regeling. Dit was ook zo gevraagd door ons, maar deze vraag werd niet gehonoreerd door de directie. Wij nemen daarom deze vraag mee voor een volgende CAO.

2. De vraag werd gesteld door ons aan de directie om wat betreft de 1% loonsverhoging, deze voor iedereen (dus ook looncategorie A) terzelfdertijd toe te passen, maar deze vraag werd niet gehonoreerd.
(In het licht van de aanbeveling van Comité A kunnen wij dat de directie niet kwalijk nemen. De aanbeveling was om eerst categorieën 4, 3, 2 ten laatste in december 2002 deze 1% te betalen. En de hoogste categorie 1, ten laatste in 2004. In de Vlaamse Opera krijgt de hoogste categorie het dus zelfs nog 6 maand eerder dan wat men aanbeveelde.)

3. Laat ons niet vergeten dat een CAO of SAK een moment-opname is en dat wij nu reeds aan het werk gaan om een volgende CAO voor te bereiden. Uw vragen en opmerkingen kan u zoals steeds maken via Contactformulier.

4. Rest er ons nog om allen te danken die hard aan dit akkoord gewerkt hebben: Alle werknemers van de Vlaamse Opera, de directie, Jean-Paul Van der Vurst, de vakbondsdelegaties, Sophie Janssens en de andere mensen van Comité 18, enz.
Vriendelijke groeten, Uw ACV-delegatie
--------------------------
TEKST SAK
1. INLEIDING
Dit sectoraal akkoord is opgesteld volgens de principes die de Vlaamse Opera in zijn voorstellen naar voren heeft geschoven en die deels voortbouwen op de eisenbundel, ingediend door de representatieve vakorganisaties.
Directie en vakbonden stellen vast dat de onderhandelingen in het B.O.C. op een constructieve en serene wijze zijn verlopen met een groot wederzijds respect.

2. TOEPASSINGSGEBIED
De bepalingen van dit sectoraal akkoord gelden voor het personeel dat bij de Vlopera in dienst is of wordt genomen hetzij in statutair verband hetzij overeenkomstig de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten , met uitzondering van het personeel dat per dienst wordt betaald.

Wat de extra koor- en orkestleden uit laatstgenoemde groep betreft, wordt de intentie uitgedrukt om vanaf 01/09/2003 de bedragen van de verloning en de onkostenvergoedingen zoals ze zijn uitgedrukt in de CAO Muziek van 01/07/1999 toe te passen. De concrete modaliteiten zullen in de schoot van het Basisoverlegcomité (BOC) binnen de Vlopera overeengekomen worden. Indien hierover geen akkoord kan bereikt worden in het BOC, zal de kwestie worden uitgepraat in de schoot van Sectorcomité 18.

3. BELEID EN STRATEGIE
3.1. Verantwoordelijkheid.
Aan het lijnmanagement (het hoofd Artistieke Begeleiding Publicaties, de Hoofdproductieleider, de Technisch Directeur, de Directeur Culturele Aangelegenheden en het Hoofd Koor en Orkest) zal meer verantwoordelijkheid gegeven worden binnen de budgettaire limieten die centraal worden beslist door de Intendant en de financieel-administratief directeur.
Deze gedecentraliseerde beleidsvoering zal gepaard gaan met een gecentraliseerde en strenge budget- en beleidscontrole.
3.2. Bedrijfscultuur.

Er zullen speciale inspanningen geleverd worden om de arbeidstevredenheid van de personeelsleden te verhogen.
Uit de stress-enquête onder het personeel bleek dat de 7 grootste zorgen van de personeelsleden de volgende zijn :
onvoldoende appreciatie vanwege oversten;
onvoldoende communicatie en informatiedoorstroming;
onaangepaste infrastructuur (techniek, repetitieruimtes, kantoren, gebouwen ..), met nadelige gevolgen voor de gezondheid en de werkomstandigheden;
lage lonen;
problematische planning met veel negatieve gevolgen;
in vraag stellen van bepaalde functies en/of van de personen die deze functies uitoefenen;
zwakke bezetting van bepaalde logistieke diensten in de Vlaamse Opera (gaande van kantine tot en met de personeelsdienst).

Ondertussen werd met ingang van het seizoen 2002-203 een nieuwe koorleider en een nieuwe chef-dirigent aangesteld. Bij de intensieve coaching die hen wordt aangeboden, wordt ook speciale aandacht gevraagd voor bovenvermelde enquêteresultaten.
De volgende maanden zal hard gewerkt worden om oplossingen te vinden voor de problemen die kunnen opgelost worden (zie ook verder).

Rechtspositie van het personeel
Er zal gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid die het nieuwe art. 2 §1, 4° van het APKB van 22/12/2000 biedt om bij arbeidsovereenkomst personen in dienst te nemen om te voorzien in de uitvoering van taken die een bijzondere kennis of ruime ervaring op hoog niveau vereisen, beide relevant voor de uit te voeren taken. Het gaat hier inderdaad om zogenaamde “hooggekwalificeerde contractuele betrekkingen ”.
Meer specifiek gaat het hier onder meer om volgende soort functies : ICT-kaderpersoneel, management- en HRM-functies, chef-dirigent/muziekdirecteur, koorleider, …
Bij elke aanwerving in een hooggekwalificeerde contractuele betrekking zal worden aangetoond om welke bijzondere competenties het gaat die maken dat op deze uitzondering op de statutaire tewerkstelling een beroep wordt gedaan.
De verloning voor de hooggekwalificeerde contractuele betrekkingen wordt vastgesteld op het ogenblik van de indienstneming. De Raad van Bestuur beslist over de verloning van de functie op voorstel van de Intendant.
De muziekdirecteur en de koorleider die op het ogenblik van de wijziging van het personeelsstatuut in dienst zijn behouden dezelfde verloning en dezelfde arbeidsvoorwaarden zoals bepaald in de (arbeids)overeenkomst, onverminderd de voordelen die op basis van dit sectoraal akkoord worden toegekend.

4 PERSONEEL
4.1. Kwaliteitsbewaking.
In samenspraak met de representatieve vakbondsafvaardigingen zal een systeem op poten gezet worden (indien mogelijk in samenwerking met een externe consultant) van realistische taakbeschrijvingen en ernstige evaluatie- en beoordelingsgesprekken, waardoor de instelling de hoge kwaliteit van haar personeel kan bewaken en bewaren.
Voor de beoordeling van het contractueel personeel zal gewerkt worden aan een optimalisering van het systeem zoals weergegeven in art. XIV 14 van de rechtspositieregeling.
Om deze kwaliteitsnormen te kunnen handhaven zullen opleidingen en incentives beschikbaar worden gesteld.
De evaluatie respectievelijk beoordeling zal van toepassing zijn op het statutair en het contractueel personeel met wie een ononderbroken tewerkstellingsduur van minstens 1 jaar werd overeengekomen, of van wie (op het ogenblik van de beoordeling) een ononderbroken tewerkstelling van minstens 1 jaar kan worden verwacht.

4.2. Communicatie en appreciatie (zie 3.2).
Er zal een verhoogde inspanning gedaan worden om de interne communicatie te verbeteren. Deze vraagt bijzondere aandacht omwille van de grote spreiding in de uurroosters tussen de verschillende afdelingen en de spreiding van de personeelsleden over drie verschillende locaties.
In een recent verleden werden hieromtrent reeds een aantal initiatieven ondernomen (personeelsblad, nieuwsflashes ad valvas, intranet, infomap, …) maar dat is maar een eerste stap. Daarnaast zullen taallessen Nederlands aangeboden worden aan anderstalige personeelsleden.

4.3. Planning (zie 3.2)
De directie zal na een grondige procesanalyse en in samenspraak met alle betrokken afdelingen wijzigingen aanbrengen in organisatie en planning. Het project m.b.t. de planning van de orkest- en koordiensten werd reeds opgestart.
De bedoeling moet o.a. voorliggen om enerzijds het aantal diensten per muzikant/korist evenwichtiger te verdelen en om het aantal onnuttige overuren van de technische ploeg te reduceren, anderzijds om alle personeelsleden in staat te stellen hun vrije tijd beter te organiseren, zonder uit het oog te verliezen dat de Vlaamse Opera hun voornaamste werkgever is.

4.4. Logistiek (zie 3.2)
4.4.1.
De Vlaamse Opera kan zijn personeelsleden geen warme maaltijden aanbieden wegens de exorbitante kostprijs. Die hoge kostprijs is o.a. een gevolg van de verschillende arbeidsplaatsen en van de zeer grote variatie in de uurroosters.
Om dit gebrek te compenseren zal aan alle statutaire en contractuele personeelsleden op wie dit sectoraal akkoord van toepassing is, en ongeacht hun tewerkstellingsduur maaltijdcheques ter beschikking gesteld worden. De modaliteiten en bedragen zullen nog verder uitgewerkt worden in de schoot van het Basisoverlegcomité binnen de Vlopera. Indien hierover geen akkoord kan bereikt worden in het BOC, zal de kwestie worden uitgepraat in de schoot van Sectorcomité 18.
De maaltijdcheques worden ingevoerd per 01/01/2003.
Om de service ten aanzien van de tijdelijke artistieke medewerkers te verbeteren werden de bevoegdheden terzake van de orkest- en koorregisseurs uitgebreid.

4.5. Actief welzijnsbeleid.
4.5.1. Welzijn op het werk.

De functie van preventie-adviseur zal op alle vlakken opgewaardeerd worden, niet in het minst bij de aanmaak van nieuwe decoronderdelen.
Eveneens willen we tot betere werkomstandigheden komen voor alle personeelsleden. Gezien de grote achterstand moeten er uiteraard prioriteiten gesteld worden. Deze prioriteiten werden door de verschillende directies medegedeeld en door de financieel-administratief directeur onderzocht. De uitvoering van een financieel haalbaar investeringsprogramma is gestart.
Het personeel zal geconsulteerd worden bij de geplande verbouwingswerken van het Antwerpse operagebouw.

4.5.2. Combinatie werk en gezin.
De Vlaamse Opera zal zich soepeler opstellen (uiteraard voor zover de noden van de dienst het toelaten en binnen de grenzen van de reglementering) tegenover aanvragen voor loopbaanonderbreking. De rechtspositieregeling zal aangepast worden opdat een aantal vormen van loopbaanonderbreking mogelijk zouden worden (vb. bijstandsverlof, ouderschapsverlof zoals geregeld door het ministerie).
Tevens wordt verlof zonder wedde ingevoerd voor contractuelen en/of statutairen.
A/Er wordt op gewezen dat de periodes van verlof zonder wedde niet in aanmerking komen voor de geldelijke anciënniteit.
Het verlof zonder wedde heeft een evenredige vermindering van het jaarlijks vakantieverlof voor gevolg.
De aandacht wordt erop gevestigd dat tijdens de afwezigheid ingevolge verlof zonder wedde geen sociale zekerheidsbijdragen betaald zullen worden indien het personeelslid tijdens de afwezigheid geen andere beroepsbezigheid aanvangt.
B/ Om de continuïteit niet in het gedrang te brengen dienen de aanvragen minstens vier maanden voor het begin van de loopbaanonderbreking of het verlof zonder wedde te gebeuren. Voor personen die alternerend voor een productie verantwoordelijk zijn (toneelmeesters, productieleiders en concertmeesters) dient de aanvraag vier maanden voor de aanvang van het speelseizoen te gebeuren.
Gezien de specifieke aard van de verloven is de aanvraagtermijn van 4 maanden niet van toepassing bij volgende specifieke vormen van loopbaanonderbreking : palliatief verlof, verlof voor bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid, ouderschapsverlof. Deze laatste vorm van loopbaanonderbreking kan worden opgenomen onmiddellijk aansluitend op het bevallings-, het vaderschaps- of het opvangverlof.

4.5.3. Verkeersmobiliteit.
Met het oog op het bevorderen van het openbaar vervoer zal de Vlaamse
Opera de kostprijs van het abonnement op het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer volledig terugbetalen. Supplementen eerste klasse blijven ten laste van het personeelslid.
Er zal een fietsvergoeding van _0,15 per km ingesteld worden ten voordele van de statutaire en de contractuele personeelsleden die onder dit sectoraal akkoord vallen en die de fiets gebruiken voor het woon-werkverkeer.
De ambtenaar die of het contractueel personeelslid dat ten minste 80% van de effectief te werken dagen per maand het volledige of een gedeelte van het woon-werktraject met de fiets aflegt, ontvangt een maandelijkse fietsvergoeding.
Deze vergoeding is niet verschuldigd als de afstand van een enkele rit met de fiets minder dan 1 kilometer per dag bedraagt.
De vermelde vergoeding wordt niet toegekend voor de volledige kalendermaanden waarin geen prestaties worden geleverd.

Voor dienstverplaatsingen met de wagen zullen de tarieven eenvormig en in alle gevallen op _0,25 per kilometer worden gesteld. Er zal op toegezien worden opdat van deze maatregel geen misbruik wordt gemaakt.

4.5.4. Ontslagbegeleiding.
Bij een beëindiging van de samenwerking, zij het in statutair verband, zij het in het kader van een arbeidovereenkomst zal outplacement-begeleiding voorzien worden. Deze maatregel gaat in bij de goedkeuring van dit sectoraal akkoord.
Het outplacementprogramma zal minimaal omvatten :
Een eerste kennismaking met verduidelijking van het programma
Een sollicitatietraining
Het opstellen van een individuele balans
Het uitwerken van een professioneel project
Een begeleiding bij de zoekcampagne
Het onderzoeken van aangeboden arbeidscontracten en –voorwaarden
Administratieve en logistieke ondersteuning
Een garantieperiode van 1 jaar na het vinden van een nieuwe betrekking

De diensten worden door de Vlaamse Opera aan een consultant betaald en zullen dus gratis worden verstrekt aan het personeelslid De begeleiding wordt voorzien voor een periode van 2 jaar.

Outplacement voorziet in de begeleiding voor ontslagen personeelsleden, een begeleiding die op individuele basis tot doel heeft de betrokkene een passende, nieuwe werkkring buiten de Vlaamse Opera te helpen vinden.
Komen in aanmerking :
de ambtenaren aan wie ontslag is betekend
de contractuelen mits deze (drie) jaar onafgebroken in dienst zijn geweest en niet tijdelijk aangeworven zijn in vervanging van ambtenaren of contractuelen met loopbaanonderbreking

In eerste instantie zullen een aantal outplacementconsultants aangesproken worden en zal onderzocht worden welke consultant het best aansluit bij de cultuur van de Vlaamse Opera. Om een goede begeleiding te kunnen geven is het immers noodzakelijk dat de consultant de specificiteit van de sector en de mensen die daarin werken goed kan inschatten.
Welke consultant ook zal geselecteerd worden, de deontologische beroepscode van de Nationale Vereniging voor Outplacement bureaus (N.V.B.O.) zal strikt worden nagekomen, alsook de normen van CAO nr. 51 en van het Decreet van 03 maart 1993.

Personeelsleden aan wie ontslag is betekend en die wensen gebruik te maken van dit instrument kunnen contact opnemen met de HR-Manager.
Hierbij zal het formulier ”Verzoek tot begeleiding na ontslagbetekening” ingevuld worden.
Na ontvangst van de aanvraag zal de HR-Manager nagaan of de vraag ontvankelijk is en zo ja , dan zal een intake/opstart gesprek met de consultant plaatsvinden. Het is pas nadat dit gesprek heeft plaatsgevonden dat de betrokkene beslist om al of niet in te stappen. Formeel wordt dit vastgelegd in een geschreven overeenkomst tussen partijen

4.5.5. Verplichte rust.
De wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector is van toepassing op de Vlaamse Opera en wordt te goeder trouw uitgevoerd.

Vergrijzing personeel/einde loopbaan.
Bij het personeelsbeleid zal men meer oog hebben voor de gemiddelde leeftijd binnen de verschillende personeelsgroepen. Daartoe zal in samenwerking met de vakbondsafvaardiging onderzocht worden of er, rekening houdend met de pensioengevolgen, financieel haalbare mogelijkheden bestaan om de carrière vervroegd te beëindigen, waardoor een instroom van jonge personeelsleden in gang kan gezet worden.

4.7. Kaderplaatsen.
Nieuwe functies zullen gecreeërd of geofficialiseerd worden waar dit nodig is: zo zal geofficialiseerd worden de functie van adjunct-departementshoofd (C31).
Enkele functies zullen opnieuw ingeschaald worden:
preventie-adviseur (B21 na behalen nodige attesten), koorregisseur (B12 van zodra de nieuwe taken worden uitgevoerd).

Bijkomende functies zijn: HR-Manager (A21), productie-coördinator (A11), eerste coupeur (C31), coördinator gebouwen (C31), atelierleider (C22), educatief medewerker (C21), hoofd technisch tekenaar (C31), persattaché (B12), educatief medewerker (C21), brigadier gebouwen (C22).

De functies van muziekdirecteur/chef-dirigent en van koorleider worden geherkwalifieerd van bijkomende of specifieke opdracht tot hooggekwalificeerde functie.

De bijkomende aantallen zijn de volgende:
administratief en gebouwenkader: + 1 personeelsmanager + 3 brigadiers gebouwen (Gent, Antwerpen en mobiele ploeg) + 1 chauffeur, maar 1 bediende gebouwen en 1 telefonist/receptionist minder;

artistieke ondersteuning bij de algemene directie: aantal functies blijft maar nieuwe functiebenamingen mogelijk (productie-coördinator, eventueel ook productiebegeleider – A12);

artistiek-technische functies: +13 (6 medewerkers kostuumatelier, 1 podiumtechnicus, 1 kap&grime, 1 rekwisieten, 1 schrijnwerker, 1 electro, 1 medewerker technisch bureau, 1 technisch tekenaar = 13);

externe communicatie en sponsoring: + 1 persattaché + 1 educatief medewerker.

Aanwervings-, mutatie- en promotiebeleid.
De aanwervingsprocedure zal vereenvoudigd worden.
De bedoeling is dat er 3 soorten selecties zouden zijn :
1) louter interne selectie;
2) louter externe selectie;
3) gemengde formule intern + extern.
Bij het invullen van een vacature zal het BOC overleggen over de te volgen procedure.

In het kader van de deregulering zullen de aanwervingsprocedures die werden beschreven in het statuut hieruit verwijderd worden. De aanwervingsprocedure zal per personeelsgroep (koor-orkest-techniek en gebouwen-administratie) opnieuw worden vastgesteld door de Raad van Bestuur in een apart reglement.

Verloning en vergoedingen.
Een eenmalige documentatiepremie van _619,74 netto zal worden uitgekeerd in twee schijven:
50% of _309,87 in de eerste week van januari 2003 aan alle werknemers in dienst in 2002, pro rata temporis;
50% of _309,87 in de eerste week van januari 2004 aan alle werknemers in dienst in 2003, pro rata temporis.
De barema’s van de koristen worden meer in lijn gebracht met andere vergelijkbare instellingen. Dit leidt tot een verhoging van de barema’s met 5% per 01/04/2001, met 2,5% vanaf 01/07/2002 en met 2,5% met ingang vanaf 01/07/2004. Voor het koor zal een aparte salarisschaal worden ingevoerd, nl. C32 ipv C21.

Met ingang van 01/12/2002 zullen de lonen in de salarisschalen B, C en D met 1% verhoogd worden. De 1%-loonsverhoging zal voor de lonen in salarisschaal A ingaan op 01/07/2003.

De verblijfsvergoeding van het koor en het orkest wordt aangepast conform de bereikte overeenkomst.

Een vergoeding voor het verharen van de boog contrabassen wordt voorzien _99,16 (à 100%).

Bij de contracten voor een bepaalde duur zal de indexaanpassing gebeuren op dezelfde manier als voor de werknemers met een contract voor onbepaalde duur.

De orkest- en koorregisseurs en de orkestbode zullen bij een verblijf van meer dan 12 uur per dag of bij prestaties na middernacht een verblijfsvergoeding van _6,47 (à 100%) ontvangen. Ze krijgen eveneens een kledijvergoeding, gelijk aan die van het koor.

Er zal een bijpassing gedaan worden bij de mutualiteitsuitkeringen vanaf de 1ste kalenderdag tot het einde van 15e week zwangerschapsverlof, en dit voor 50% van het verschil tussen het nettoloon en de netto-ziekenfondsvergoeding die voor de periode van moederschapsrust wordt uitgekeerd.

Andere maatregelen.
Ter aanvulling van de huidige bepalingen m.b.t. het omstandigheidsverlof kent de Vlaamse Opera zijn personeel, zowel het statutaire als het contractuele dat onder dit sectoraal akkoord valt, recht op bezoldigde afwezigheid toe voor de volgende familiale gebeurtenissen:
1 dag voor het huwelijk van het kind van de echtgeno(o)t(e), van het huwelijk van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de moeder, vader, schoonmoeder, schoonvader, stiefvader, stiefmoeder of van een kleinkind van de werknemer;
1 dag voor de communie of voor de deelname aan het feest van de vrijzinnige jeugd of vergelijkbare plechtigheden in andere overtuigingen, van een kind van de werknemer of van zijn echtgen(o)t(e).
back to top


Oplossing SAK, Brief ACV, 21/11/2002
Beste Collegae, beste leden, vrienden,
Wij zijn erg blij dat er een oplossing uit de bus is gekomen in verband met jullie SAK (sectoraal akkoord). Er zijn misschien wel harde woorden gevallen onderweg (en ik betreur erg dat het eerst tot een conflict is dienen te komen), maar aan het eind van de dag zou iedereen tevreden moeten zijn dat er een goede en eerbare oplossing is gevonden. Graag dank ik dan ook iedereen die zich hard ingezet heeft om dit akkoord tot stand te laten komen.

De details van deze CAO zullen ongetwijfeld binnenkort nog meegedeeld worden. Maar de grote twistpunten werden als volgt opgelost:
- Wat betreft retro-activiteit ivm maaltijdcheques werd het volgende overeen gekomen: iedereen krijgt een eerste schijf van 12500 Bfr in de maand december ter compensatie van de periode waarop de CAO reeds van kracht had moeten zijn.
Een tweede schijf van 12500 Bfr wordt dan later uitbetaald (dus in totaal 25000 fr)
En vanaf januari ‘03 begint dan het normale uitbetalen van de maaltijdcheques.

- De 1% loonsverhoging wordt eerst voor de lagere looncategorieën betaald (D, C, B). Zes maand later volgen dan de hogere categorieën (A). Dit is een niet ongebruikelijke oplossing in onderhandelingen om eerst de mensen die sowieso al wat minder verdienen voorrang te laten hebben: dat is sociaal en menselijk verantwoord.
(Verder is het ook zo dat dit een aanbeveling was van Comité A om eerst categorieën 4, 3, 2 ten laatste in december 2002 deze 1% te betalen. En de hoogste categorie 1, ten laatste in 2004. In de Vlaamse Opera krijgt de hoogste categorie het dus zelfs nog 6 maand eerder dan wat men aanbeveelde)

- Het koor krijgt gefaseerd de terechte 5% verhoging. (Waarmee zij dan zullen staan op 90% van wat een orkestlid tutti heeft). De fasering zal ertoe leiden dat ons koor zelfs sneller dan in de Munt dit niveau bereikt.

- Wat de andere punten uit het pakket betreffen: regularisering van een aantal functies, productieverlof, omstandigheidsverlof, conformering naar aanbevelingen van Ambtenarenzaken, vergoeding bij prestaties van meer dan 12u voor orkest- en koorregisseurs, bijpassing van mutualiteitsuitkeringen bij zwangerschapsverlof, enz, enz zitten uiteraard ook in dit pakket.

Al bij al een eerbaar compromis, waarmee een overgrote meerderheid (100% van de aanwezigen op de vergadering op 20/11/2002) zich akkoord verklaarde.
Voor alle verdere vragen kan u mij, of uw vakbondsafgevaardigden uiteraard raadplegen.

Met vriendelijke groeten,
Servaas Le Compte, Algemeen Coördinator Muziek ACV

P.S. Beste collega, Ik stuurde deze info reeds per mail (op 21/11/02) aan diegenen van wie ik het e-mail adres had. Als u ook graag vroeger op de hoogte zou willen zijn, vraag ik u om uw e-mail adres te bezorgen. Gebruik hiervoor het contactformulier. Dankuwel
back to top
Interview vakbonden in Côté Coeur, 27/10/2002
Introductie
De aanleiding van dit interview is een uitspraak van Rudy Verzyck in het interview in het vorige nummer van Côté Coeur.
“Met de vakbonden wordt momenteel constructief samengewerkt, wat niet belet dat ik wat vraagtekens heb m.b.t. hun grote macht in dit huis en m.b.t. de representativiteit van een paar afgevaardigden die beweren in naam van de basis te spreken.”
De te verwachten reactie van de vakbonden kwam dan ook prompt. Een goede gelegenheid, zo dachten we, om niet alleen hun mening te horen, maar ook de vakbonden en hun werking hier in huis wat nader toe te lichten.
---------
Fris en vrolijk (de zon schijnt) zit ik achter het scherm en bekijk de vragen opnieuw. Vandaag noem ik het straffe vragen, daar waar ik het gisteravond eerder tendensieuze vragen wou noemen. Ik stel me even voor: Servaas Le Compte, bassist en delegatieverantwoordelijke van ACV-Cultuur in de Vlopera. Deze vragen namen we samen door, ttz. Inge Bruynland, Patrick Van Compernolle en Jean-Paul Van der Vurst onze nationale secretaris, en ik zelf. Wegens de eigenheid en eigen accenten van elke vakbond, verkiezen wij deze vragen te beantwoorden als ACV-delegatie.

Wat is heden ten dage nog de rol van een vakbond in een cultureel bedrijf als het onze?
Enerzijds: het Samen sta je Sterk (voor de werknemers) geldt in elk bedrijf.
Anderzijds: twee weten meer dan een. Waarbij ik de twee dan zie als directie en vakorganisaties.
Ten derde, tegen hun afgevaardigden durven mensen al wat meer zeggen dan tegen de directie. Hierdoor hebben wij een belangrijke spreekbuisfunctie.
Ten vierde breek ik ook een lans om over de grenzen van het eigen bedrijf te kijken, ik zie onze rol groter. Samen met Jean-Paul kom ik dikwijls met mensen uit andere culturele instellingen in aanraking. Er gebeurt de laatste tijd veel: denken we aan de afbouw van de theater- (Studio Teirlinck) en muziekopleidingen (jazz, musical), de huidige problemen in het MMT, VRO en Filharmonie. Dit zijn ervaringen waaruit je lessen kan trekken voor in onze eigen opera. En die maken dat het ‘samen sta je sterk’ over de grenzen heen nog meer moet gelden. Want helaas zijn culturele instellingen en artiesten meestal te braaf, en daardoor neemt men soms een loopje met hen.
We plannen dan ook een Staten-Generaal van de musici in september net om alle gemeenschappelijke punten, vragen, wensen, eisen, ongenoegens te bundelen en dit over te maken aan de beleidsmakers.

Staan vakbondsregels het artistiek proces soms niet in de weg? (bv. klokslag 17 uur de instrumenten neerleggen)
Dit is een van die vragen die ik spijtig vindt, maar blijkbaar leeft dit soort misverstanden bij sommigen, dus antwoord ik hier met plezier op:
Enerzijds is het voorbeeld ongelukkig, want nadat een orkestlid zijn instrument ‘klokslag 17u’ heeft neergelegd, wordt er van hem/haar wel verwacht dat hij nog enkele uren thuis studeert (en dat moet je ook doen bij een moeilijke productie). Dat zijn dingen die anderen niet altijd beseffen. Dat wijt ik aan het feit dat men in de opera niet goed weet wat andere groepen doen.
Anderzijds kan je zonder regels geen bedrijf runnen waar zoveel mensen samen werken; of je nu als technieker, administrator of bassist werkt, dat blijft hetzelfde. Het zou anders een complete chaos worden.

Hoeveel personeelsleden zijn er eigenlijk gesyndiceerd, m.a.w. welk percentage van het personeel vertegenwoordigen jullie?
Voor ACV-Cultuur kan ik daar op antwoorden, maar of de anderen dat ook zullen doen, dat weet ik niet: er zijn een kleine 40 % van de personeelsleden bij ons aangesloten.

Hoe zijn de afgevaardigden verkozen en voor hoelang? Vinden jullie dat democratisch? Waarom geen sociale verkiezingen meer? Hoe is een vakbond gestructureerd?
Deze 3 vragen beantwoorden wij in 1 keer: Bij de start van de Vlos werden kandidaturen opgevraagd waarbij gestreefd werd rekening te houden met de verschillende groepen. Dit werd nadien ter goedkeuring voorgelegd aan onze leden. We zochten naar mensen met véél inzet, functioneel quasi onbesproken en die dan meedraaien zolang er geen gemor rond hun functioneren komt. Of zegt men niet, ‘never change a winning team’?
Aangezien wij vallen onder het statuut Openbare Diensten, worden deze afgevaardigden aangeduid. Laat ons duidelijk zijn: ook wij zijn niet vies van sociale verkiezingen, maar de wetgever voorzag het anders.
Men kan zich ook de vraag stellen of sociale verkiezingen waar iedereen kiest, ook de niet-gesyndiceerden, of dit nu echt zo democratisch is?
Over vakbondsstructuren: Ingekapseld in een centrale, wat ons meteen suplementaire steun geeft, kan ACV-Cultuur op een zo soepel mogelijke manier zijn eigen werking organiseren. Met niet te veel oog voor structuren, maar vooral met oog voor de leden binnen het vakbondscomité van de Vlopera, en met oog voor de mensen.

Wat is de rol van de Nationaal Secretarissen en in hoeverre beslissen jullie autonoom?
De rol van een nationaal secretaris (N.S.) is m.i. om te motiveren, te coördineren en ons bij te staan met raad en daad. Bij ACV-Cultuur is dat Jean-Paul, iemand voor wie ik zeer veel bewondering heb, die letterlijk dag en nacht klaar staat en zeer snel reageert op vragen.
Een N.S. moet oprecht begaan zijn met wat er op het terein gebeurt, én met wat zijn afgevaardigden wel of niet doen. Een rol die de N.S. van ACV-Cultuur zeer correct vervult.
Jean-Paul geeft suggesties, reikt practische oplossingen aan en kan putten uit een enorme ervaring. Maar hij is ook de eerste om ons te steunen en te volgen. En geeft ons het laatste woord. Want het is tenslotte onze werkplaats waarover het gaat.

Hoe gaat de besluitvorming in zijn werk?
Wij hebben zeer regelmatig (interne en externe) vergaderingen. Sedert december 2001 tot nu, mei 2002, heb ik 33 vakbondsvergaderingen gehad. (Leuk om te weten voor de mensen die van cijfersymboliek houden).
Inge Bruynland, Patrick Van Compernolle en ikzelf brengen een aantal punten naar voor tijdens onze interne vergaderingen. Zaken die ons gesignaliseerd worden door leden of eigen inbreng, enz. Wij bespreken die samen met Jean-Paul, en geven onze mening en commentaar. We komen tot overeenstemming en ik maak een verslag. Indien het voorbereiding voor een BOC betreft, stuur ik onze punten door naar de directie zodat zij op voorhand weten wat wij willen agenderen.

Hoe kan een vakbond druk uitoefenen? Wanneer gaan jullie tot actie over?
Gelukkig bestaan er enkele middelen. Het is dikwijls reeds voldoende om de wens te kennen te geven actie te willen voeren, om een moeilijk dossier te deblokkeren.
Het is zo dat de communicatie sinds onze nieuwe AFD Rudy Verzick aantrad, fel verbeterd is (maar ik ga hem nu ook niet helemaal de hemel inprijzen, hoor.) Maar het kan misschien nog beter. Want een eerlijke en goede communicatie kan de nood tot acties verminderen, natuurlijk.
Indien een directie echt hardhoors blijft, kan een actie-aanzegging gedaan worden. Hierbij geven de vakorganisaties te kennen actie te willen voeren vanaf een bepaalde datum. Deze actie kan bestaan uit werkonderbreking, een opvoering later beginnen, enz.
Vooraleer het zover komt, zijn er natuurlijk een aantal gesprekken geweest: tussen vakorganisaties onderling, tussen vakorganisaties en hun leden, tussen vakorganisaties en directie.

Hoe raadplegen jullie de basis en hoe zorgen jullie voor feedback?
Zeer regelmatig maakt ACV-Cultuur een nieuwsbrief die ik verstuur naar onze leden per mail of per post. Nadat ik dat gedaan heb, hang ik deze brief ook uit ad valvas zodat zelfs mensen die niet gesyndiceerd zijn, ook op de hoogte kunnen blijven.
Ook komen leden en niet-leden spontaan naar ons met vragen of opmerkingen. De vragen van mensen die effectief gesyndiceerd zijn, behandel ik sneller dan de vragen van mensen die (helaas) niet de moeite nemen zich aan te sluiten bij een vakorganisatie. Dit neemt niet weg dat solidariteit belangrijk is en dat we ons ook inzetten voor niet-gesyndiceerden.
Regelmatig spreken we ook onze leden, of een voltallige groep, of zelfs het ganse personeel toe (denken we aan de CAO) en vragen om opmerkingen en feedback. Deze opmerkingen proberen we dan te verwerken in onze gesprekken met de directie.
Veel overeenkomsten - zoals in alle bedrijven en zaken - zijn dikwijls een compromis. Men probeert mekaar te vinden ergens in het midden dus. Ik kan begrijpen dat mensen daar niet altijd gelukkig mee zijn, wij zijn daar zelf niet altijd gelukkig mee. Maar het leven is nu eenmaal gevuld met compromissen zowel op zakelijk als op persoonlijk gebied, en ik ben geen grote voorstander van extremisme. Dat wil niet zeggen dat we niet af en toe terecht ons been stijf houden in bepaalde dossiers.

Waarom is de administratie en de dienst gebouwen niet vertegenwoordigd?
Jammer van deze misvatting. Het is niet omdat Inge Bruynlandt toevallig in het kostuumatelier werkt, of Patrick Van Compernolle toevallig in het koor, of ik in het orkest dat mensen van de administratie of dienst gebouwen niet bij ons terecht zouden kunnen! En in de praktijk krijgen wij ook regelmatig vragen uit deze groepen. Dus ik zeg nog eens: je kan ons altijd aanspreken en je vragen afvuren of opmerkingen maken.
Anderzijds kaats ik de bal terug: waarom is er niemand bij deze groepen die zich wil opwerpen als aanspreekpersoon? Bij deze een oproep hiervoor: Wie is kandidaat?

Hoe is de verhouding tussen de verschillende vakbonden?
Verhouding procentueel bekeken zijn ACV en Acod de grootste en is de liberale vakbond de kleinste (denken wij) en een piepjonge verschijning die nog wat het klappen van de zweep moet leren. Maar dat is normaal.
Meestal is er een goede verstandhouding tussen de vakorganisaties onderling. Het gaat tenslotte toch over collegae met wie je samenwerkt in onze Vlaamse Opera. Soms zijn er wel eens meningsverschillen, of wrijvingen. Maar het staat elke vakorganisatie vrij om eigen accenten te leggen.

De liberale vakbond is nog maar net van de partij (!). Wat verandert dat precies?
Goede vraag. Maar net te vroeg.

Je hoort zo vaak in de media over “het gemeenschappelijk vakbondsfront”. Wanneer en waarom treedt dat in actie?
In principe zijn de B.OC. vergaderingen gemeenschappelijk in zoverre dat er regelmatige gemeenschappelijke contacten en vergaderingen zijn. En kunnen de vakbonden zich vinden in elkaars opmerkingen. Zoals eerder gezegd zijn er natuurlijk eigen accenten.
Bij grote dossiers en belangrijke zaken gaan we sneller onder de hoofding G.F. of gemeenschappelijk vakbondsfront, samen actie ondernemen, brieven schrijven enz.

Soms heeft men de indruk dat de vakbond er alleen maar is voor probleemgevallen en dat wie zich ten volle inzet genegeerd wordt. Jullie mening?
Een vraag die ik niet echt vat, eigenlijk. Is het niet aan de werknemer om zijn werkgevers te belonen, te motiveren, enz.?
Ons verwijten dat we alleen over probleemgevallen praten, is straf: een sectoraal akkoord, stresstoestanden, of een conclaaf over de nieuwe beleidsvisie, dat overstijgt toch wel heel duidelijk de individuele probleemgevallen. Dat zijn pure collectieve bekommernissen.
En ja, gelukkig maar is de vakbond er om moeilijke zaken te helpen oplossen en te fungeren als woordvoerder voor mensen die dat zelf niet altijd kunnen of durven, of niet dezelfde sociaal-technische bagage hebben om dat even effectief te doen.

Wat staat bij jullie bovenaan op het prioriteitenlijstje? (geld, sociale aspect, veiligheid, organisatie, teamwork, jobvoldoening en jobfierheid,…)
Dit zijn allemaal belangrijke zaken. We zouden daar nog kunnen aan toevoegen: het uitoefenen van een bewakende rol. En vakbeweging is vooral bewegen en zoeken naar een juiste, correcte dosering van al wat hierboven staat.

Tot slot: Wat is in het kort jullie antwoord nu op de uitlating van Rudy Verzyck?
Misschien dat anderen dit ook zullen zeggen, maar bij ACV klopt het wel: ik voel me niet aangesproken door zijn opmerkingen. Maar ik vond het forum dat hij ervoor koos, namelijk een personeelsblad, niet het juiste en zijn uitlatingen een slechte tactische zet.
Langs de andere kant: alles heeft een diepere zin, en hier zou dat kunnen zijn dat het hopelijk leidt tot het mekaar wat beter leren kennen en begrijpen.
Of zat er in zijn uitlatingen een verholen boodschap?

ACV-CULTUUR, delegatie Vlopera
back to top