ACV-Transcom CULTUUR
Nieuws & info over een breeeeed cultureel veld
ALGEMEEN: CONTACT / HOME / NIEUWS /
FOCUS: CAO Audiovisueel / CAO Muziek / CAO Podium /
FOCUS:
Hoorzittingen / Kunstendecreet / Links / Pers / Wie zijn we
STATUUT v/d KUNSTENAAR: STATUUT / Cachetberekening / Pensioen&Bijverdienen /
HomeVlaamse Sociale Week

Vlaamse Sociale Week

 

60ste Vlaamse Sociale Week, 20 & 21.11.2003

Inleiding
Welke landeigenaar is europa en welke arbeiders zijn wij? (Zie parabel Mt 20, 1-12)

Ann Demeulemeester, Algemeen Secreataris ACW
Wij zijn nog altijd voor meer ipv minder Europa, maar niet als dat leidt tot een verdere opgang van het neoliberale model, en uitbreiding van van de vrije markt, bvb in de gezondsheidszorg.
Europa betekent voor ons dat welzijn en welvaart bevorderd worden, dat Europa een eersterangsrol vervult als bewaker van de wereldvrede en een tegenkracht tegen de sociale ongelijkheid in de wereld. (zie ook artikel Visie nr 32, 211120003)
Wij kunnen de mensen bewust maken van de groeiende rol van Europa, hen uitleggen wat het belang is van Europa. Niet door hen zomaar voor te zeggen wat ze moeten denken, maar door het debat te voeren. Dat doen we o.a. door deze Vlaamse Sociale Week te organiseren, en via onze publicaties zoals Visie.
back to top


EUROPA? DUAAL OF SOCIAAL

Inleidende sprekers

I. Het leven zoals het is, prof. dr. Bart Kerremans
De Europese unie is ' a mission impossible that has become possible'.
Uitbreiding tot 25 lidstaten, en later waarschijnlijk nog meer. Analisten noemen het een onmogelijke zaak om met zovele lidstaten de unie te laten werken.

Verscheidenheid lidstaten als probleem en troef voor de unie.
Link met sluitingen grote bedrijven en EU.
De angst voor de komende uitbreiding. In termen van ons sociaal systeem en arbeidsemigratie.
EU geeft mogelijkheid ons maatschappelijk systeem te structureren in de richting die wij willen.

Wortels & zwakte europese integratie
ontstond via economische verstrengeling van 2 vroegere erfvijanden, Frankrijk en Duitsland maakte het onmogelijk dat deze 2 nog zouden vechten.
Daarom was Belgie zo een voorstander van integratie; D en Fr vochten al te dikwijls hun conflicten bij ons deels uit. Stabiliserende effect is belangrijk drijfveer geweest pro uitbreiding.

Niet alle lidstaten zijn toegetreden omwille van politieke motieven, na de 6 oorspronkelijke lidstaten. Voor GB is het bvb vooral een economisch project.
Zweden en Finland wilden via toetreding ook invloed te hebben op besluitvorming. Betekent niet dat ze politiek zelfde ideeen hebben.

Oorspronkelijke idee: Door integreren in belangrijkste economische sectoren verhinderen oorlog. Jean Monnet besefte dat men een langzame weg moest gaan via economische weg om tot politieke samenwerking te komen, tot een eengemaakt politiek Europa. Dat was ook een zwakte.

Voordelen
- Stabiliserende effect. Democratisering ondersteunen (zie bvb Griekenland, Spanje)
- Groot stuk Belgische welvaart is afhankelijk van import en export. 2/3 werkt in deze sectoren. Dus afhankelijk van beleidskeuzes die in andere landen gemaakt worden.
- Dus belang om beslissingen gezamelijk te nemen. Plus systeem naleving beslissingen.
- Rechtssysteem, meest gefedraliseerde in EU.
No free riding, niemand neemt gratis de bus... (Professor Kerremans is duidelijk een man met een zin voor humor).
- Handel: Het is belangrijk dat men in centraal europa dezelfde normen hanteren, en dat de veranderingen voorspelbaar worden.
Negatieve exterieure invloeden verminderen. Via afspraken over fiscaliteit, enz.
- Normen: Milieu bvb, consumentenbescherming, via gemeenschappelijke beslissingen.

Nadelen
Daar staat tegenover scherpere concurrentie. Maar regels komen tot stand via gemeenschappelijk systeem.
Twee zaken verzoenen: slagkracht om beslissingen te nemen. Maar beslissingen moeten gedragen worden. Maar mensen identificeren zich nog altijd met eigen land of regio. Dus politiek zal men eerst de eigen voordelen bekijken.
Moet economische groei doel op zich zijn, of moet het andere dingen mogelijk maken. Voordelen belangrijker dan nadelen.
Enorme verschillen in soc bescherm systemen van lidstaten, maakt het moeilijk om een belangrijke soc correctie te plaatsen.

Welvaart verhogen of welvaart verdelen?
in begroting EU zelfde spanning. Twee benaderingen tegen over elkaar:
- solidariteitsbenadering van meer welvarende naar minder.
- De juste retour benadering, ik wil even veel terug als wat ik er instopte.
Begroting is nu een compromis.
Spanning door toetreding nieuwe leden.
EU voerde toch een regionaal beleid dat maakte dat leden konden opklimmen naar beter welvaartspeil. Hopelijk lukt dit ook met de nieuwe landen (vb Spanje en Griekenland van 68 naar 79 procent welvaartspeil).

Conclusies
Gekwalificeerde meerderheid voor beslissingen. Gewogen en die hoger is dan 50 plus 1. Dus streven naar breder draagvlak. En enkele kunnen dan ook niet een beslissing blokkeren (behalve nu nog in fiscaliteit)
Bevolkingsperspectief: Landen met meer inwonders krijgen grotere stem. Maar zelfs een kleiner land blijft een stem behouden.
Op sociaal vlak nog veel werk, want unanimiteitsregel blijft spelen.

Sociale dialoog (SD), wg/wn, kunnen motorfunctie vervullen.
Het bestaan van SD en minimum normen vlakken de verschillen tussen verschillende landen uit.
Polen en Hongarije hebben soc. dialoog onder druk moeten invoeren. Dus een vooruitgang. Voor een sociaal gevorderd land lijken deze normen soms minder belangrijk.
10 jr interne markt, netto 2,5 mio meer jobs. Concurrentiekracht EU versterking.

V.S. vergelijking: men laat de markt spelen, trickle down systeem: dan sijpelt het wel door naar de zwaksten.
West Europees model: van bij de aanvang moet de logica van de economische groei geplaatst worden tov gebruik van de opbrengsten van deze groei.

Verantwoordelijkheid EU op wereldtoneel.
Effecten globalisatie neutraliseren. Hiervoor slagkrachtige instellingen nodig.
Er is oor naar Rijnlandmodel tov tickle down model.
Middenveld moet rol spelen in invloed uitoefenen om noozakelijke correctie in Europese besluitvorming tot stand te laten komen.

En als uitsmijter: Europa ver van uw bed? Europa ligt in uw bed..
back to top


Wel of wee in EU, Gilbert de Swert, Hoofd studienst ACV
Tom De Saegher, studiedienst ACW

2000-2003
VS + 1 procent
EU + 5,9

De Amerikaanse taart mag sneller rijzen, ze moet ook verdeeld worden over een groter groeiend aantal mensen.
De mythe van grotere productiviteit in VS klopt niet: in Europa produceert WN 45,5 en vs 38.
maar in vs ze werken wel meer uren per dag.
Hoge belastingen? Goed bestede belastingen kunnen batterij zijn voor economie.
Hogere sociale uitgaven gaat hand in hand met sterker presterende landen, qua groei en competitiviteit.

EU heeft een perceptieprobleem, want deze cijfers tonen andere dingen aan.
Wel enkele vragen: kennis maar onderwijs verwaarlozen, jeugdwerkloosheid aanpakken, enz.
Zich richten op VS is geen goed idee. EU moet geen 2e VS worden.
back to top
Nieuwe perspectieven, De Europese grondwet en de uitbreiding, J.L. Dehaene, ondervrzt Europese Conventie
nog 4 minuten voor 12u30..

Ik wil provocatief stellen dat zaken die hier ter sprake kwamen niets met Europa te maken hebben, zoals sluiting Renault of problemen Ford, maar wel met globalisering. Enige oplossing is Europese aanpak.

Angst voor migratie of delocalisatie. Enige antwoord: versnel hun integratie. Zie de geschiedenis met Spanje. Toen letterden de kranten dezelfde angsten.

Wereld gedomineerd door info technologie. Defensief verdedigen van vroegere zaken geen zin.
Ook Europa is niet meer dat van gisteren. Werd ooit opgebouwd als een vredesproject. Dat project is geslaagd.

Wens Centraal Europa na afwerpen juk Rusland, was gelijkaardig.
Maar nu het uitbouwen, technische modaliteiten, verminderde het entoesiasme van begin jaren 90. Het bleek niet zo eenvoudig. Maar het Europees project is het enige juiste antwoord.
Dankzij Europese voorwaarden om toe te treden is men niet vervallen in Russich ‘mafiamodel’ van economie.
Het vroeg grote offers van de bevolking gedurende 10 jaar. Maar dat leidde reeds tot stabiliteit, en West-Europerese bedrijven investeerden reeds daar. Dat veroorzaakte ook activiteit hier.
Onze industrieterreinen zijn gevuld met delocalisaties. Het is een dynamisch proces waar iedereen beter van moet worden.

We hebben de uitbreiding op zelfde manier aangepakt als met vroegere uitbreiding. Maar besluitvorming moet aangepast worden aan nieuwe situatie. Plus EU moet werken nu in context van globalisering.

Verdrag Nice was een aanpassing van aantallen. Nice laat de uitbreiding toe.
Maar de structuren en instellingen zijn niet aangepast aan de nieuwe realiteiten... moeilijkheden zullen er dus komen.

Als de enige regel competitie is, is het jungle. Maar organisatie kan betere wereld opleveren. Spelregels, herverdeling, milieuregels enz zijn dus noodzakelijk.
Mondialisering die wordt gedreven door industrialisering en informatisering, je kan het niet tegenhouden. Spelregels moeten uitgebouwd worden. Onderhandeld door de grote machten in de wereld. Geen enkel apart europees land legt genoeg gewicht in de schaal.
Doelstelling EU: versterking interne coherentie. Maar ook een global actor worden. Geen volgers zijn of gedomineerd woorden. Evenwicht dankzij multipolariteit.
Vergeet ook Aziatische blok niet.

Europese Conventie
In conventie gepoogd basis te leggen.
Durf dromen dat EU in de Veiligheidsraad zit, of IMF, met een europese stelling.
Doel voor ogen houden. Ook in moeilijkere jaren, zoals uitbreiding kan zijn.
Als klein land heeft ook België een stem in EU. Als klein land alleen heeft men geen invloed. Hadden we in Irak een Europese stelling gehad hadden, dan had VS geluisterd. Maar in Macedonie wel gezamelijk standpunt, Zie ook gesprekken EU defensie.

EU efficienter maken en doorzichtiger voor de burger.
Global actor worden, daarvoor hebben we geprobeerd de basis te leggen op de EU conventie.
Moet stap per stap. Conventie was een ambitieus compromis.
Ook sociaal economische grondrechten zijn nu ingebouwd. Belangrijk voor sociale partners.

Plus onderscheid tussen grondwettelijke en toepassingsbepalingen.
Objectieven duidelijk bepalen. De meest aangepaste aan het Europese model
Sociale rechtvaardigeheid, bescherming rechten, solidariteit enz. Dit geeft een kader aan de opgeworpen problemen. Moet wel toegepast worden door de instellingen.

Realisme
Sommige leden moeten kunnen sneller gaan.
Niet iedereen is al even rijp voor bepaalde zaken.
Aanpassen aan realiteit en uitdragen.
back to top

WERKGROEP
werkgelegenheid en kwaliteit van arbeid vanuit Europees perspectief

Inleidende Sprekers:

1. Martens, directoraat werkgelegenheid en sociale zaken

Stelling 7. Europa, erin of eruit.
Maar oppassen voor gemakzucht, Europa is een dynamisch project, dus geen status quo. Europese Commissie is voor betrokkenheid middenveld.

Historische schets
Werkgelegenheid en kwaliteit van arbeid vanuit europees perspectief
rol ts soc en ec.
Vroeger enkel enkele soc uitgangspunten
Na crisis in de jaren 70, meer jur regels.
In 80er jaren, veiligheid en gezondheid accenten.
Jaren 90. Sociale dialoog.
Werd toen een zaak van gem belnag, werkgelegenheid.
Systeem gebaseerd op samenwerking, niet op wetten.

Focus van werkeloosheidsbehering naar werkgelegenheid en hoe te verbeteren.
Focus preventie langdurige werkloosheid. Bvb op moment economische groei, ook goed opgeleide mensen hebben.
Werkgelegenheid hangt samen met andere beleidsdomeinen zoals onderwijs, enz.

Lissabon: duurzame tewerkstelling, econ. ontwikkeling, armoedebestrijding, uitvlakken territoriale verschillen in europa. Niet iedereen voorstander van geintegreerde aanpak. Dus waakzaamheid geboden. Lissabon stelde ook: 70 procent werkgelegenheid ts 15 en 64 jr.

Er bestaan geen cijfers over kwaliteit werk. Men kan wel in 10 dimensies vooruitgang meten, zoals veiligheid.

Betere jobs minder jobs? Integendeel.
Job lage kwaliteit: 30 procent na 1 jr geen job meer, 30 procent deze job als springplank.

Hefbomen
wetgeving
SD (kan leiden tot richtlijnen)
open meethode van coördinatie
sociaal fonds (60 milard),
structuurfondsen (21,50)
verantw sociale partners

Opleiding
Aansturen op meer opleiding. Is dan taak lidstaten om dat uit te voeren, kan bekostigd worden via sociale fondsen.
(Een leuke verspreking: “Kan vastgelegd worden via de sociale toog, euh dialoog. Ik ben me nu teveel aan te haasten”.)


2. Guy Cox, Dir. Gen. ministerie tewerkstelling en arbeid

Werkgelegenheidsbeleid, hoe vorm gegeven in Belgie
Jaarlijks EU richtsnoeren vastgelegd in EU raad.
Moet dan verwerkt worden in nationale actieplannen voor werkgelegenheid.
Timing volgen is moeilijk wegens vele soc partners en bevoegde ministers.
Commissie gaat nationale actieplannen evalueren.
Dan aanbevellingen die ook gepubliceerd worden in Moniteur Eur.

vb dit jr
volledige werkgelegenheid
kwaliteit
sociale insluiting

10 prioriteiten
o.a. preventief beleid werklozen
bevordering actief ouder worden

Indicatoren om kwaliteit te meten.
Altijd goed om te doen wat UK niet wou doen… Commissie is meer progressieve kant van vergadering samen met Frankrijk en enkele andere.

Momenteel 64 procent werkgelegenheid. Streven is 70.
Ouder dan 55 jr en werken, streven 50, Belgie nu 26 en Vlaanderen 25%. Ook onze ministers steunen streven naar 50 procent.

Aanbevelingen Belgie
Preventie en activering
Arbeidsaanbod/actief ouder worden
werk lonend maken (en uitstapstelsels minder aantrekkelijk)
regionale verschillen.

Streven pensioenleeftijd tegen 2010 verhogen met 5 jr in eur, gemiddeld.
Europa is boodschapper, niet boosdoener.

Staatsteun
Eur doet soms moeilijk. Zie vrije concurrentie. Dus verbod steunen bepaalde bedrijven of sectoren met publiek geld. Men moet toestemming vragen.
Wel ganse veld steunen, of voor bepaalde doelstellingen, zoals steun voor opleiding of werkgelegenheidsproj, mits respecteren plafonds, jr.-verslagen maken enz.
Ondanks bevoegdheid Vlaanderen voor werkgelegenheid, mag het niet van EU want Vl. is maar een stuk van een lidstaat (Belgie)

Eur. sociaal fonds
B 1,7 procent
ESF 54
FED 9
VL 49
verdeling na 2006, pas beslissing eind 2004. Maar met uitbreiding, minder geld beschikbaar.

Kwaliteit arbeid
dankzij eur veel gebeurd
Kritiek op wachte regelgeving van vakbonden.
Maar gebruik en/en. Dus ook open coordinatiemethode naast harde wetgeving.

Besluit
niet negatief tov Europa, wel kritisch.
Europa dat zijn wij, dat is onze regering.
ACW moet proberen mee aan het roer te zitten, over de grenzen contacten leggen.
back to top


Indien je aanvullende informatie wil, klik ook eens op hwww.acw.be/europa_duaal_of_sociaal/duaal_of_sociaal.html