Nieuws 2013

10 jaar kunstenaarsstatuut – enkele reacties uit het culturele veld
Donderdag 12 september 2013

Enkele weken geleden trokken t-heater consulenten Koen Ceulemants & Philippe Vanstippen naar Brussel voor een interview met sp.a-politica Yasmine Kherbache. Zij was 10 jaar geleden één van de voorvechters van het kunstenaarsstatuut.

Wij vroegen een aantal mensen uit het culturele veld om een korte reactie naar aanleiding van dit interview:
“Het doet oprecht plezier dat mevr. Kherbache het statuut - what's in a name - blijft koesteren. Zoals ze ongetwijfeld weet liggen er echter ingrijpende wijzigingen in het luik Werkloosheidsregels (voor kunstenaars & technici) op tafel. Sommige van die voorstellen lijken verdacht veel op pogingen om de lacunes in het andere - Sociale - luik van het statuut op te lossen. Het zou dus goed zijn indien mevr. Kherbache haar krachtige schouders onder de implementatie van het unanieme advies 1810 van de Nationale Arbeidsraad zou zetten. Dit advies is namelijk ondermeer een antwoord op het gekende probleem van extreem brede - en vooral voor henzelf als bedrijf uiterst lucratieve -  interpretaties van het statuut door een bepaalde commerciële 'dienstverlener'. "Wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart": de 'diensten' die deze speler verleent - en die balanceren op de rand van misbruik en misleiding -  zorgen er keer op keer voor dat de kunstenaars en technici slachtoffer worden van steeds strengere regels. Als ACV Transcom Cultuur verzetten wij ons tegen dit korte termijn commerciële handelen en vechten we voor het behoud van het statuut voor hen voor wie het bedoeld is: de kunstenaars en technici van de sector!”
Servaas Le Compte - ACV Cultuur
Lees meer, klik http://www.t-interim.be/nl/nieuws/detail/10-jaar-kunstenaarsstatuut-–-enkele-reacties-uit-het-culturele-veld


OVV dossier, nog steeds een SOAP-OPERA september 2013

Meer nieuws in het dossier OVV en de inspanningen die we nog steeds noodzakelijkerwijs dienen te leveren in dit dossier leest u HIER


Sociale bemiddeling in de Culturele sector, een mythe?

HIER vinden jullie een artikel over deze boeiende materie ivm sociale bemiddeling. Servaas Le Compte volgt momenteel de opleiding Sociale Bemiddeling, en is Algemeen Sectorverantwoordelijke Cultuur bij AVC Transcom.


Het ACV wil een algemeen en verbeterd statuut voor alle werknemers, 17.04.2013

Voor het ACV is het daarbij ondenkbaar dat de discriminatie van arbeiders blijft bestaan. Volgens de Belgische Grondwet en de Europese regelgeving is dit trouwens niet langer mogelijk. Maar het kan evenmin dat het model van de arbeiders model gaat staan voor de bedienden. Bedienden vertegenwoordigen ruim 60% van de werknemers. We aanvaarden ook niet dat men de harmonisering voltrekt op de rug van de sociale zekerheid of de overheid.
Het ACV-standpunt toont duidelijk aan dat het wegwerken van de discriminaties niet kan met simplistische benaderingen, maar echt een globale aanpak behoeft. Wat we voorstellen is een evenwichtig geheel.
Dit standpunt is voor het ACV de basis voor de komende onderhandelingen.
Zie ook Pamflet en petitie bediende-arbeider

-----
Reacties van vakbondszijde op het Transitierapport II, dossier 'Balopera'

In bijlage vinden jullie de reacties van het Gemeenschappelijk vakbondsfront op het zogenaamde finale rapport over de fusieplannen van de Minister met het Ballet en de Vlaamse Opera.
Het grote voordeel van het rapport is dat het er (eindelijk) is. En dat er bevestigd wordt dat er ‘iets’ moet gebeuren. Ook andere zaken worden bevestigd.
Het nadeel is dat er veel assumpties en premissen in staan en er vaak abstractie gemaakt wordt van belangrijke gegevens. Er wordt ook te weinig rekening gehouden met de sociale gevolgen en hoe een werkbare organisatie eruit ziet.
Het is goed dat samenwerkingen vastgelegd worden: als de eeuwige discussies over het gebruik van de zalen kunnen vermeden worden via een akkoord over samenwerking, is dat positief. Ook dat de terugkerende vraag welk orkest de begeleiding van het Ballet op zich neemt, kan beantwoord worden, is  een heel positieve zaak en kan het gebakkelei hierover stoppen. Tenminste op voorwaarde dat het akkoord een goed akkoord is voor de betrokken partijen natuurlijk.

Men kan knopen doorhakken ivm de werking, gebouwen en de steden met of zonder een fusie.
We zijn het echter eens dat zowel bij de opera als bij het ballet niets doen, geen optie is. Het ballet en ook de Vlaamse Opera zitten op termijn in slechte papieren. In deze zin zijn we blij met het rapport.
Het rapport formuleert een aantal denkpistes. Bv het idee om met duidelijke enveloppen te werken kan interessant zijn.
De kostberekening ervan is echter te optimistisch en houdt te weinig rekening met de sociale gevolgen en met een werkbare organisatie.
Sleutels voor een werkbaar samenwerkingsverband, weze het nu fusie of een ander instrument, zijn:
• loonharmonisatie voor alle functies vanaf dag één;
• grote investeringen in de infrastructuur;
• duidelijke en voldoende financiering voor het onderhoud van de gebouwen en de infrastructuur, in het rapport zelf terecht genoemd “het zwaard van Damocles”.
• garanties voor tewerkstelling en arbeidsvoorwaarden voor het bestaande personeel.
Lees er alles over, klik op DEF commentaar bij het Transitierapport II-----
Telenet op de vingers getikt door Hof van beroep

In een arrest van 4 februari jl fluit het Hof van Beroep van Antwerpen Telenet terug in een kabeldispuut dat de distributeur zelf eerder voor de Rechtbank van eerste aanleg van Mechelen had ingeleid. Telenet wilde zich onttrekken aan de betaling van rechten voor het verspreiden van het repertoire dat door de beheersvennootschappen voor auteursrechten en naburige rechten, zoals PlayRight, beheerd wordt.
Om televisieprogramma’s en films tot in de huiskamer te brengen gebruikt Telenet verspreidingsmethodes zoals simulcasting en directe injectie. Telenet stelt dat het daarvoor geen afzonderlijke toestemmingen van de rechthebbenden moet verkrijgen. Daarbij zegt Telenet ook dat , zelfs als dat het geval zou zijn, ze All Rights Included (“ARI”)-overeenkomsten heeft gesloten met de omroepen, waardoor de distributeur ingedekt zou zijn tegen claims van auteurs, producenten en artiesten.
Het Hof van Beroep volgt weliswaar de argumentatie van Telenet inzake simulcasting, maar niet voor wat betreft directe injectie. Het bevestigt de stelling van PlayRight en de andere beheersvennootschappen dat directe injectie wel degelijk een mededeling aan het publiek uitmaakt en dat daarvoor dus de voorafgaande toestemming van de rechthebbenden vereist is. Met andere woorden, directe injectie wordt dus gelijkgesteld met kabeldoorgifte.
Lees meer op http://www.mediarte.be/nl/nieuws/oproep-aan-alle-acteurs-en-actrices of klik Telenet en rechten.docx

 

-----
'Balopera': Nog steeds geen inzage door de Ondernemingsraden van het Transitierapport, 13/02/2013

Beslissingen doorduwen zonder transparantie over gevolgen voor organisatie, budgetten, personeel, artistieke output en zonder respect voor overleg met de Ondernemingsraden: The world according to politics?

Lees ook het artikel in pdf Vacature schiet in verkeerde keelgat, De Tijd 13/02/2013
 

-----
8th MEETING OF THE FIM EUROPEAN GROUP

Brussels - March 15-16, 2013
AGENDA & PRACTICAL INFORMATION

Dear colleagues,
We are pleased to inform you that comprehensive practical information regarding the 8th meeting of the FIM European group is now available at the following webpage (password : eurofim) : http://www.fim-musicians.org/private-section/regional-groups/european-group/2013-brussels
You are kindly invited to visit this page, from which you will be able to download a draft agenda as well as a registration form and a hotel booking form.
Please kindly note that availability and rates of hotels rooms will not be guaranteed after Feb. 14.
Lunches of the two meeting days as well the finger buffet and concert of March 15 will be courtesy of our Belgian hosts ACOD, ACV Transcom, CSCTranscom and FGTB-CGSP.
Accommodation and transportation are at participants' expense.
We are at your disposal for any further information you might need; please do not hesitate to contact us.
We look forward to meeting you very soon.
Kind regards,
The FIM Secretariat
International Federation of Musicians
21 bis, rue Victor Massé F-75009 Paris
Tel: +33 (0) 145 263 123
Fax: +33 (0) 176 701 418
E-mail: office@fim-musicians.org

------
21/01/2013, RSZ en auteursrechten, loon of niet?

Vergoedingen voor het auteursrechten zijn wel te beschouwen als loon als:
- u een arbeidsovereenkomst heeft met uw opdrachtgever/werkgever;
- in die arbeidsovereenkomst of in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is bepaald dat u een vergoeding krijgt voor de afstand van uw naburige rechten.
U put dan immers het recht op de vergoeding rechtstreeks uit deze arbeidsovereenkomst. De vergoeding zal ook meestal worden uitbetaald samen met het loon en alleen gedurende de effectieve tewerkstelling. In dergelijke gevallen moet u socialezekerheidsbijdragen betalen op de auteursrechtenvergoeding.
Voor wie gelden cao’s?
Cao’s gelden alleen als u een arbeidsovereenkomst hebt afgesloten met de opdrachtgever, ofwel rechtstreeks, ofwel via een uitzendkantoor.
Cao’s zijn niet op u van toepassing als u arbeidsrechtelijk als zelfstandige werkt. U bepaalt dan zelf uw prijs in een onderhandeling met uw opdrachtgever. U wordt arbeidsrechtelijk niet als een werknemer beschouwd. Lees meer, klik RSZ over auteursrechten en naburige rechten: loon of niet?