VIA

CAO Ecocheques
Op 5 december 2012 werd de CAO Ecocheques goedgekeurd. Deze CAO kadert in het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) tussen de sociale partners en de Vlaamse regering, waarbij deze laatste voor de sector van het vermakelijkheidsbedrijf middelen vrijmaakt voor kwaliteitsmaatregelen en ook tot verbetering van de koopkracht. O.A. de invoering van een ecochequesysteem wordt hiermee gerealiseerd.
Voor 2012 kunnen tijdelijke arbeidskrachten aanspraak maken op een bedrag van maximaal 125 euro aan cheques: vanaf de eerste gewerkte dag voor een gesubsidieerde werkgevers onder PC 304 wordt een cheque van tien euro uitgereikt;
(De verdeling ervan gebeurt door het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten (SFP), op basis van de gegevens van de Kruispuntbank en (vanaf 2014) de databanken van het Agentschap Kunsten en Erfgoed. Deze gegevens moeten dus zorgvuldig doorgegeven worden door de werkgevers.) 
Vindt de CAO op de pagina Informatie > CAO's

--------

Op 14 december 2011 onderschreven de sociale partners en Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege in naam van de Vlaamse Regering een voorakkoord over koopkracht en kwaliteitsmaatregelen voor de sector van de professionele muziek en podiumkunsten (PC 304) voor de periode 2012-2015. Het is de allereerste keer dat met deze sector een akkoord wordt afgesloten met specifieke maatregelen om de tewerkstelling te verbeteren. Dit akkoord moet een opstap zijn naar een mogelijke integratie binnen het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) met de socialprofitsectoren in een volgende periode. Vanaf 2012 zullen 2072 VTE’s bij de door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde organisaties van de maatregelen kunnen genieten. Het akkoord wordt gefaseerd uitgevoerd en zou op kruissnelheid moeten zijn in 2014.

VIA
VIA staat voor Vlaams Intersectoreel Akkoord. Reeds vele jaren probeerden wij in Gemeenschappelijk Front samen met de werkgeversorganisatie OKo, ook de kunstensector te laten meegenieten van de maatregelen die in het kader van de VIA werden afgesloten. Wij vonden het onaanvaardbaar dat het ene gesubsidiëerde personeelslid (uit het sociaal cultureel werk) wel onder het VIA valt en het andere gesubsidiëerde personeelslid (uit de podiumkunsten) niet. Daarom hadden wij een eisenbundel overhandigd aan de Minister. Ondanks de tegenkanting van de werkgeversorganisatie Verso (én jammer genoeg ook de vakbonden van de “witte woede”) zijn we de Minister dankbaar dat er een parallelle kunsten-VIA gerealiseerd wordt. Op het moment van schrijven van dit artikel zijn we de details aan het invullen.

Een punt van aandacht hierin was ook het vinden van een oplossing voor de syndicale premie. Paritair Comité 304 is een van de weinige die géén wettelijke regeling voor een syndicale premie kende. Dit had zonder twijfel invloed op de resultaten van ledenwerving en sociale verkiezingen.
Als ACV Transcom hebben wij dan ook gepleit om een deeltje van de middelen van deze parallelle VIA te voorzien voor een syndicale premie. Zowel de werkgevers als andere vakbonden hebben zich akkoord verklaard om dit in te schrijven. Met een akkoord over een wettelijk omkaderde syndicale premie komt er dan ook in de nabije toekomst een einde aan de deloyale concurrentie. En zullen de drie vakbonden op gelijke voet kunnen werken.

Andere zaken die we via het VIA zullen realiseren: middelen voor vorming, loonstudie, diversiteit, project veiligheid, structurele verankering aanvullend pensioen kunstenaars, ecocheques,.. Dit alles met een vrij bescheiden enveloppe: Vanaf 2012: € 490.841,95 voor kwaliteitsbevorderende maatregelen. Vanaf 2013: € 1.447.730,79 voor koopkracht. Deze middelen komen gefaseerd ter beschikking.

De tekst van het AKKOORD vindt u HIER.