Kunstenaarsstatuut


'Kunstenaarsstatuut' wordt voor twee los van elkaar staande begrippen gebruikt:

1. Het SOCIAAL KUNSTENAARSSTATUUT uit 2002.

2. De KUNSTENAARSREGELS in de WERKLOOSHEID die GEEN STATUUT vormen:
Elke regel dient apart bewezen te worden en staat los van elkaar.
Ze vormen dus géén geheel of statuut.

Het Sociaal Statuut van de Kunstenaar geeft de kunstenaar een aantal 'tools', instrumenten om zijn werk te organiseren.
De kunstenaar kan kiezen welke regels hij wil gebruiken: van het moment dat iemand een artistieke prestatie tegen betaling (en in opdracht) doet, kan hij het Sociaal Statuut gebruiken. Keuze tussen zelfstandigheid of loondienst, werken via een Interimbureau/Sociaal Bureau Kunstenaars, Kleine Vergoedingsregeling, ...
Lees meer, klik FAQ SOCIAAL KUNSTENAARSSTATUUT

- Er bestaat GEEN TERM KUNSTENAARSSTATUUT in de werkloosheid. Er bestaan wel afzonderlijke regels voor kunstenaars in de werkloosheidsreglementering, MAAR elke afzonderlijke kunstenaarsregel dient u afzonderlijk te kunnen bewijzen ! Met andere woorden vormen ze geen geheel of artiestenstatuut.
Zo bestaat er een alternatieve manier om het recht op uitkering te bewijzen die gaat kijken naar het verdiende bruto taakloon, de zogenaamde Cachetberekening.
Daarnaast kan de Voordeel- of Neutralisatieregel ervoor zorgen dat men in de eerste vergoedbaarheidsperiode blijft.
De 156-dagen regel beschermt dan weer tegen een niet-artistiek jobaanbod van VDAB.
Lees meer, klik FAQ KUNSTENAARSREGELS IN DE WERKLOOSHEID

-----
FAQ, Frequently Asked Questions - Veel Gestelde Vragen

Op de FAQ Statuut Kunstenaar pagina vindt u een aantal documenten met uitleg over het Kunstenaarsstatuut, regels in de werkloosheid voor kunstenaars, enz.

-----
Begrip artistieke activiteit

In 2010 deed de Commissie Kunstenaars een poging het begrip artistieke activiteit te omschrijven. Op zich interessante uitgangspunten, maar wanneer deze Commissie oplijst wie wel en wie niet artistiek bezig is, kunnen we vraagtekens plaatsen bij sommige interpretaties:
In de In de oude nota van de Commissie Cultuur staat nog steeds dat bv orkestrator geen artiest zou zijn.
idem voor figurant.
En wat met de functie van DJ? Wat indien een DJ bijvoorbeeld tezelfdertijd ook met enkele musici life optreedt?
idem voor cameraman waarvan de Commissie vindt dat dit nooit een artistieke prestatie is: hoe kadert de Commissie Kunstenaars dit in het licht van prijzen die voor cameravoering worden gegeven op internationale festivals...?
Bij kostuumontwerper is het helemaal vreemd dat dit als NIET-artistiek zou gezien moeten worden.
Hopelijk verscshijnt er binnenkort een update van deze nota die rekening houdt met bovenstaande opmerkingen. Voorlopig bestaat enkel deze Nota artistieke activiteit 2010 .
 

-----
Nationale Arbeidsraad, Advies

Op 17 juli werd in de Nationale Arbeidsraad een unaniem advies betreffende het kunstenaarsstatuut goedgekeurd.
Naar aanleiding van dit advies hadden we contacten met verschiillende kabinetten. Een van de resultaten is de reeds gedane aanpassingen in de regels voor kunstenaars in de werkloosheid, zie FAQ nieuwe regels in de werkloosheid voor kunstenaars 2012.
Voor ACV is dit een slechts een begin. Het is zo dat ACV samen met NICC reeds in 2006 de toenmalige bevoegde ministers aanschreven om de feitelijke discriminatie tussen scheppende (beeldende) en uitvoerende (podium) kunstenaars op te heffen. We zijn er nog steeds niet helemaal. We blijven dit verder op de agenda zetten!
In het advies worden voorstellen geformuleerd omtrent:
1. De invoering van een kunstenaarskaart voor de kleine vergoedingsregeling
2. Een uitbreiding van de werkloosheidsreglementering (cachet- en voordeelregel) naar scheppende kunstenaars.
3. Een beperking van de toepassing van artikel 1BIS - overeenkomsten
4. Een versterking van de Commissie Kunstenaars
De sectorale sociale partners en RVA zouden voortaan deel uitmaken van de Commissie. Verder is er een voorstel om drie nieuwe afdelingen op te starten: een normatieve, een administratieve en een klachtendienst. Ook moet volgens de NAR een beroep tegen de beslissingen van de Commissie mogelijk gemaakt worden.
Lees hier het volledige NAR Advies 1810
 

--
Lid worden

Lid worden is makkelijk. Ga naar onze lidpagina daarvoor.