CAO's

Meer info over CAO's kan hieronder vinden, of ook op:
- De site van OKO, Overleg Kunstenorganisaties,  http://www.overlegkunsten.org
- De site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (in de volksmond ook Fod WASO genoemd),  http://www.werk.belgie.be
- De site van Mediarte, Mediarte.be
- De site van het Sociaal Fonds Podiumkunsten, Podiumkunsten.be

---------------------------

Veel gevraagde ​CAO's

 

Paritair Comité 304, Vermakelijkheidsbedrijf

CAO Podiumkunsten, Arbeid en Loonvoorwaarden, Functies

De loonbarema's van de CAO podiumkunsten gelden voor werkgevers (en hun werknemers) die worden gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het Kunstendecreet voor zover ze niet vallen onder de CAO Muziek:
CAO Podiumkunsten barema's KORTER dan 4 maand (EP vervat in barema)
CAO Podiumkunsten barema's LANGER dan 4 maand (EP vervat in barema)

CAO Brugpensioen (Werkloosheid met bedrijfstoeslag) 
Op 5 december 2012 werd deze CAO verlengd. Het systeem op zich verandert niet:
Werknemers die de leeftijd van 58 jaar bereikt hebben (EN ontslagen worden), hebben recht op een uitkering van de werkloosheid.
De werkgever betaalt dan een bijpassing van de helft van het verschil tussen het laatst verdiende loon en de werkloosheidsuitkering van de RVA;
De term 'brugpensioen' werd veranderd in 'werkloosheid met bedrijfstoeslag';
LET OP: Vanaf 2014: gelijkschakeling van de anciënniteitsvoorwaarde => 38 jaar voor zowel mannen als vrouwen.

CAO Muziek

De loonbarema's van de CAO muziek zijn van toepassing op werkgevers (en hun werknemers) die musici en/of zangers rechtstreeks of via een tussenpersoon in dienst nemen. Dit geldt voor werkgevers die ressorteren onder PC 304, maar ook voor ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit valt onder de werkingssfeer van een ander PC. Voor deze laatste gelden wel enkel de bepalingen die betrekking hebben op podiumartiesten:
CAO Muziek, Barema's

CAO Muziek Dienstvergoedingen
Voor korte prestaties en Maaltijdvergoedingen

CAO Séjours (maaltijdvergoedingen)
In 2011 meldde de RSZ aan de werkgevers en werknemersorganisaties dat de séjourbedragen van de CAO Podiumkunsten en de CAO Muziek niet aanvaardbaar waren. Na veel overleg en discussie over aanvaardbare bedragen kwam er uiteindelijk een akkoord. In afwachting van een CAO op het niveau van het paritair comité sloten de Vlaamse sociale partners alvast een CAO af die de nieuwe richtlijnen implementeert met ingang van 1 januari 2013.
In de CAO Podiumkunsten en de CAO Muziek worden de bepalingen ivm séjours aangepast. Vanaf 2013 bedraagt de forfaitaire kostenvergoeding (vrijgesteld van sociale bijdragen) voor een werknemer die in opdracht van een werkgever in België op reis gaat maximaal zes euro voor een lichte maaltijd en maximaal achttien euro voor een hoofdmaaltijd. Deze tarieven kunnen om de twee jaar aangepast worden in functie van de door het RSZ gehanteerde bedragen. De séjours zijn uitkoopbaar.

CAO Ecocheques
Op 5 december 2012 werd de CAO Ecocheques goedgekeurd. Deze CAO kadert in het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) tussen de sociale partners en de Vlaamse regering, waarbij deze laatste voor de sector van het vermakelijkheidsbedrijf middelen vrijmaakt voor kwaliteitsmaatregelen en ook tot verbetering van de koopkracht. O.A. de invoering van een ecochequesysteem wordt hiermee gerealiseerd. 
Voor 2012 kunnen tijdelijke arbeidskrachten aanspraak maken op een bedrag van maximaal 125 euro aan cheques: vanaf de eerste gewerkte dag voor een gesubsidieerde werkgevers onder PC 304 wordt een cheque van tien euro uitgereikt;
(De verdeling ervan gebeurt door het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten (SFP), op basis van de gegevens van de Kruispuntbank en (vanaf 2014) de databanken van het Agentschap Kunsten en Erfgoed. Deze gegevens moeten dus zorgvuldig doorgegeven worden door de werkgevers.)


CAO 104 Werkgelegenheidsplan 45+
De nieuwe CAO nr. 104 schrijft voor dat alle ondernemingen vanaf 20 werknemers een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers moeten indienen. Je werkgever moet het plan uiterlijk 31 maart 2013 voorleggen aan de overlegorganen in het bedrijf.
Ter ondersteuning van de opmaak, opvolging en uitvoering van het werkgelegenheidsplan, geeft de dienst onderneming van het ACV een nieuwe publicatie uit: 'Leeftijdsbewust personeelsbeleid - CAO 104 - Goesting om langer te werken?'. ACV-militanten kunnen de pdf van de brochure downloaden via het downloadcenter voor militanten op www.acv-online.be (zie deze link).
---------------------------

Paritair Comité 227, Audio Visueel

Voorbeeld typeclausule voor je contracten met audiovisuele producenten.
“De rechten overgedragen of verleend door de uitvoerende kunstenaar omvatten niet zijn/haar rechten op de vergoedingen geïnd door tussenkomst van zijn/haar vennootschap(pen) van collectief beheer van naburige rechten van uitvoerende kunstenaars, waaronder deze met betrekking tot de verhuur en de uitlening, de mededeling aan het publiek en de uitzending via de omroep, de doorgifte via de kabel en het kopiëren voor eigen gebruik, evenals elk ander recht dat zijn/haar vennootschap(pen) van collectief beheer krachtens de wet of een overeenkomst tussen deze vennootschap(pen) en de uitvoerende kunstenaar uitoefent, en waarvoor deze rechtstreeks of onrechtstreeks een vergoeding kan innen (in het kader van overeenkomsten die zij daartoe heeft gesloten, zowel in binnen- als  buitenland).”
Meer info over de Telenet zaak vind je hier: http://www.playright.be/news/article/playright-roept-zijn-leden-met-aandrang-op-om-hun-contracten-mbt-audiovisuele-opnames-over-te-maken-in-het-kader-van-de-telenet-zaak#sthash.mVdzRcZl.dpuf 

CAO's in de sector zijn terug te vinden via http://www.mediarte.be/nl/over-de-sector/arbeidsvoorwaarden/loon

Een aantal CAO's vindt u hieronder:

CAO Syndicale Afvaardiging
De EERSTE Cao waar er vanaf 10 werknemers een syndicale delegatie kan zijn! Dat is zonder meer historisch te noemen.

CAO Loonschalen

Barema's

CAO loontoeslag zon- en feestdagen

CAO Eindejaarspremie

CAO Proefperiode Interim

CAO Tijdskrediet

CAO Brugpensioen


CAO 104 Werkgelegenheidsplan 45+

---------------------------

Paritair Comité Film 303.01

CAO's in de sector zijn terug te vinden via http://www.mediarte.be/nl/over-de-sector/arbeidsvoorwaarden/loon

Barema april 2014