"Instellingen geen doos playmobiel"
ACV-Transcom CULTUUR
Nieuws & info over een breeeeed cultureel veld
ALGEMEEN: CONTACT / HOME / NIEUWS / Sitemap /
FOCUS: MEDIA & CAO's Audiovisuele sector / CAO Muziek / CAO Podium / CAO's Socio-Cultuur/
FOCUS: Gezondheid / Hoorzitting 2005 /
Hoorzitting 2010-2011 / Kunstendecreet / Links / Pers / Wie zijn we /
STATUUT v/d KUNSTENAAR: STATUUT / Cachetberekening / Pensioen&Bijverdienen /
HomeHoorzitting 2010-2011

Hoorzitting 2010

Hier vindt u een neerslag van hoorzitting op 16 december en 2010 en 13 januari 2011 over de Grote Culturele Instellingen in Vlaanderen, in het Vlaams Parlement.

Stand van zaken, mei 2011

Samenwerking is geen samensmelting, 05.03.2011

Een hoopvolle resolutie, 09.02.2011

Wat met de GKI
02.02.2011

Hoorzitting Vervolg
13.01.2011

Open Brief a/d intendanten

Hoorzitting 'Balopera'
tekst Gemeenschappelijk Front

Hoorzitting Verslag 16.12.2010

Synergienota persmededeling Minister 22.10.2010


"De instellingen zijn geen doos playmobiel, zomaar inwisselbaar"
Lees meer, klik Hoorzitting Vervolg 13.01.2011

  Stand van zaken, mei 2011

Samenwerking is geen samensmelting, 05.03.2011

Een hoopvolle resolutie, 09.02.2011

Wat met de GKI
02.02.2011

Hoorzitting Vervolg
13.01.2011

Open Brief
aan de intendanten

Hoorzitting 'Balopera'
tekst Gemeenschappelijk Front

Hoorzitting Verslag 16.12.2010

Synergienota persmededeling Minister 22.10.2010


RESERVES, extra MIDDELEN, welke MOGELIJKHEDEN, en hoe zat het met die POOLVORMING? Stand van zaken, mei 2011:

FINALITEIT NIET BETONNEREN
We ontvingen de brief van Minister Schauvliege dd 16 maart jl, gericht aan de raden van bestuur van de Vlaamse Opera en het Koninklijk Ballet van Vlaanderen. We blijven na grondige lezing uitermate bekommerd. Het Kabinet wilde de finaliteit absoluut betonneren en wil geen gebruik maken van het traject, van de 'weg' en welke richting die zal blijken uit te wijzen. Dit kan enkel blijvend zorgen voor conflicten. Wij hopen dat na ons constructief gesprek met de Minister, zij de kans wil geven aan de opdracht die gegeven werd aan de raden van bestuur:

Wat wij namelijk wel steunen is het voorstel dat beide raden van Bestuur actief gaan samenwerken om een maximale synergie te realiseren in functie van ieders doelstellingen. Dit via drie werkgroepen over:
- ten eerste harmonisering van speeldata en speellocaties (Antwerpen, Gent, Brussel, Brugge, enz), repetitielokalen, inzet van orkest (waarbij extra taken voor het orkest extra middelen kunnen vergen),
- ten tweede budgetanalyse en gap-analyse, liquiditeitsplanning, kosteneffect van synergie,
- en ten derde marketing en ticketverkoop.

Wij herhalen uitdrukkelijk dat het personeel bereid is tot samenwerking, maar dat de personeelsleden van de Opera en Ballet GEEN vragende partij zijn voor een integratie of fusie. Wel integendeel. Samenwerking is GEEN samensmelting. Deze boodschap hebben wij in Gemeenschappelijk front nogmaals gebracht. Ook de musici van de Filharmonie, Brussels Philharmonic of Vlaamse Opera zijn GEEN voorstander van integratie of poolvorming.

RESERVES
Ondertussen hebben we bekomen dat zowel Opera als Ballet hun reserves mogen aanwenden om de tekorten weg te werken. Als ACV hebben we daarop zwaar aangedrongen. Indien we dat niet hadden gedaan, dan was het verhaal van het Ballet dit jaar afgelopen. Wij konden als ACV niet aanvaarden dat men sommige instellingen wel toestaat hun reserves aan te spreken en andere niet. Het Kabinet is ons daar tenslotte in gevolgd.

EXTRA MIDDELEN?
wat wordt er concreet ondernomen om extra middelen te vinden voor de instellingen? Wat voor soort Vlaanderen zijn we als we in heel Vlaanderen niet dat broodnodige extra beetje middelen vinden om te beletten dat een aantal schitterende kunstinstellingen kopje onder gaan? En moeten die middelen enkel komen van een niet bijster rijkelijk bedeeld departement?

Laten we over de grenzen van vakbonden de andere politieke partijen die zo gezwind kritiek hadden op de minister en in één adem stelden dat er meer middelen dienden te komen, alleszins ook aanspreken. Ik herhaal graag enkele pistes die ik reeds vroeger opperde. Andere suggesties zijn welkom:
- Om een aantal moeilijkheden op het vlak van financiën aan te pakken pleiten wij reeds langer voor het op tijd betalen van de subsidies. Het kost de culturele instellingen vele tienduizenden euro's per jaar aan kosten voor leningen omdat de subsidies laat betaald worden. De enige die daar beter van worden zijn de bankinstellingen. En kijk eens aan: in het zo vaak verguisde Wallonië slaagt men er wel in dit op te lossen door het zogenaamde Fonds d’avances des subsides. Een fonds dat het geld voorschiet. Dit jaar kregen zomaar eventjes 219 culturele organisaties al 52 miljoen euro voorgeschoten. Wat een (tijds- en financiële) winst. Wat een blamage voor Vlaanderen dat wij hier niet in slagen dit oude probleem op te lossen.
- Niet zo lang geleden verschenen er ook interessante berichten over Cultuurinvest en het feit dat er betrekkelijk weinig werd gebruikt van de beschikbare fondsen. Zijn daar echt geen mogelijkheden?
- Hoe zit dat met de samenwerking tussen Cultuur en Onderwijs? Moet educatieve werking in culturele instellingen betaald worden met de eigen middelen van de instellingen of kunnen we zoals in Canada, zo leerden we op de International Orchestra Conference (FIM, maart 2011 Amsterdam), denken aan een Fonds dat ook gesteund wordt door het departement Onderwijs?
- Hoe zit het met de samenwerking tussen Economie, Handel en Cultuur? Op 9 februari werd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement een resolutie goedgekeurd. Onder meer stelt deze resolutie: “een beleid te voeren dat de kunstinstellingen van de Vlaamse Gemeenschap in staat stelt om hun artistieke werking en uitstraling – in Vlaanderen, maar ook internationaal – verder te versterken”.
- Op welke wijze kan de VRT samenwerken of synergie creëren met de andere Vlaamse Kunstinstellingen?

Ondertussen zien we dat Vlaanderen wel degelijk extra middelen voor sommige zaken vond: De Vlaamse Regering heeft op 2 mei 2011 namelijk de begrotingscontrole goedgekeurd en maakt daarbij extra middelen vrij voor het onroerend erfgoedbeleid. De kredieten voor de klassieke restauratiepremies zullen worden verhoogd met ongeveer 5 miljoen euro per jaar. 10 miljoen euro gaat naar de oprichting van een eigen Vlaamse investeringsvennootschap voor onroerend erfgoed. De Abdij van ’t Park in Leuven krijgt 25 miljoen euro voor een algemene restauratie van de site.

EN DE KUNSTINSTELLINGEN?
Blijven die in de kou staan, 'generaal' Kris Peeters? De gebruikte argumentatie in het dossier erfgoedbeleid is nochtans perfect transponeerbaar op de kunstensector: "Investeren in onroerend erfgoed is, ook in tijden van beperkte budgettaire ruimte, zeer zinvol”, besluit minister Bourgeois. “Ons onroerend erfgoed is immers het waardevol historisch patrimonium dat de vorige generaties ons hebben nagelaten, en dat wij, als goede rentmeesters, aan de volgende generaties in een zo goed mogelijke staat moeten doorgeven. Investeringen in monumentenzorg, een bij uitstek arbeidsintensieve tak van de bouwsector waar ambachtelijke en innovatieve technieken hand in hand gaan, leveren ook veel jobs op: in de uitvoerende sector, zoals de bouw, archeologie en architectuur, telden onderzoekers bijna 4.000 jobs._Bijna naadloos kan men voor de kunstsector hetzelfde stellen. Waar blijft het extra duwtje in de rug dan?...

POOLVORMING
Hoe zit het met de poolvorming van de orkesten?
Wat opvalt is dat de directies van de orkesten bijzonder weinig details geven aan hun personeelsleden over de passage in de nieuwe Beheersovereenkomsten over deze poolvorming. Het is zo dat wij als ACV er in geslaagd zijn ook de nodige aandacht te richten op jonge, afgestudeerde musici en vervangers en dat men in de nieuwe Beheersovereenkomst hier een passage over opneemt.
De hamvraag is echter wat een of andere vorm van poolvorming, die het Agentschap en Kabinet nog steeds voorstaan, concreet zal inhouden? Welke gevolgen zal poolvorming hebben voor de vaste musici en voor de vervangers en freelancers? Zal er minder werk zijn voor freelancers daardoor? Zullen de vaste musici ingewisseld kunnen worden onderling tussen de orkesten? Wat doen de directies van de orkesten concreet ivm deze bekommernissen?

Wij blijven alleszins de nodige vragen stellen zowel bij politci als bij de betrokken directies.
To be continued


SAMENWERKING is GEEN SAMENSMELTING, 5 maart 2011
Over de persmededeling van het Kabinet Schauvliege over het Koninklijk Ballet van Vlaanderen en de Vlaamse Opera, 3 maart 2011
De perstekst van de minister had goed kunnen zijn. Een aantal zaken die we als vakbonden vragen staan er inderdaad in. En er worden opnieuw een paar mooie principes verkondigd, zoals dat er overleg zal gepleegd worden. Of dat "het doel een sterke profilering van ons ballet en opera blijft".
Het is echter bijzonder jammer dat men in de val van dogma's trapt.
Ik vind het spijtig dat we al ongeveer 4 maand verloren door minder ter zake doende meningsverschillen over wel of niet een fusie.  Op dit moment is dat namelijk helemaal niet het meest dringende probleem! De nochtans artistiek bovenmatig goed presterende Vlaamse Grote Kunstinstellingen hebben hic et nunc nood aan voldoende middelen om hun opdracht op dezelfde excellente wijze te kunnen blijven vervullen.

Een of andere vorm van fusie lost dat budgettaire probleem helemaal niet op. Of moeten we dan toch denken dat een fusie of integratie tot een besparing via minder personeel zal leiden gezien er geen enkele andere opening naar een budgettaire oplossing gemaakt wordt?

Net zoals de openbare omroep, doen de grote Vlaamse Kunstinstellingen het minstens evengoed - en in een aantal gevallen zelfs beter - met beduidend minder geld dan hun vergelijkbare Europese broertjes en zusjes. En ze leverden allemaal reeds zware budgetmatige inspanningen.
Na vele maanden werk achter en voor de schermen werd er een hoopvolle resolutie goedgekeurd door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Een resolutie die de synergienota van de minister op een aantal cruciale punten bijstuurde.

Het is jammer dat men niet van deze eervolle weg gebruik maakte om de nodige vruchten te plukken. Door te blijven focussen op een fusie of integratie als doel of middel, blijft men de weg van het conflict kiezen. Dat is bijzonder spijtig en helemaal niet nodig. Het lijkt in tegendeel een zwakteaanbod een fusie of integratie naar voor te schuiven. En dat omdat men er niet in slaagt een aantal logische samenwerkingen in te schrijven in het daartoe nochtans perfect geschikte instrument, namelijk de beheersovereenkomsten.

Men wenst vast te houden aan dogmatische uitgangspunten waarbij men in die persmededeling de dogma's nog eens denkt te moeten justifiëren op basis van verkeerd geciteerde verslagen van Visitatiecommissies of  Hoorzittingen van de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement.
Elders op deze pagina vindt u een tekst van het Gemeenschappelijk front, Samenwerking is geen samensmelting.
De klokt tikt, dansers dansen en violen strijken terwijl een strijd wordt gevoerd waarbij de instellingen de dieperik ingaan. Het zou de plot van een opera kunnen zijn. Nog liever zou ik zien dat we koesteren wat we hebben, mevrouw de minister.

Een hoopvolle resolutie, 09.02.2011
Op 9 februari werd in de plenaire vergadering een resolutie goedgekeurd.
Hierin worden, over de grenzen van verschillende politieke partijen, een aantal positieve bakens uitgezet voor een hoopvolle toekomst voor onze kunstinstellingen. Onder meer stelt deze resolutie: “een beleid te voeren dat de kunstinstellingen van de Vlaamse Gemeenschap in staat stelt om hun artistieke werking en uitstraling – in Vlaanderen, maar ook internationaal – verder te versterken”
In deze resolutie wordt ook letterlijk gesteld “de artistieke identiteit van het Ballet van Vlaanderen en van de Vlaamse Opera te waarborgen”
Lees de volledige resolutie, klik GKI Resolutie.pdf

Wat met de grote kunstinstellingen?
Pamflet van het Gemeenschappelijk Vakbondsfront ACOD Cultuur, ACV Cultuur, ACLVB

Hoe een toekomst verzekeren die werkbaar is, synergie bevordert en gedragen wordt door de instellingen en het personeel ?
Na reflectie en na het bestuderen van de zaken die aan bod kwamen de laatste maanden en weken op vergaderingen met onze leden en afgevaardigden en tijdens de hoorzittingen van de commissie cultuur van het Vlaams Parlement, willen we hierbij onze standpunten meegeven over de synergieplannen voor de grote kunstinstellingen.
De synergienota van de Minister heeft zijn verdiensten, maar moet genuanceerd worden. Anders kan dit géén gedragen verhaal worden.
We schreven reeds in de brief van het Gemeenschappelijk vakbondsfront over de synergienota: "Laten we dezelfde oefening - het zoeken naar mogelijke samenwerkingen - hier ook doen." Met de nadruk op mogelijke samenwerkingen.
Wat onmiddellijk betekent dat men instellingen niet moet dwingen in een verhaal dat op voorhand gedoemd is te mislukken. Een gedwongen huwelijk werkt niet.
Inbreng van de betrokken instellingen en vakbonden is een absolute must als men wil dat dit een werkbaar, gedragen verhaal wordt.
Ook overhaast te werk gaan lijkt ons geen goed idee te zijn. Wat wil Vlaanderen? Niet alleen op korte termijn, maar ook over enkele jaren. Waar willen we staan met onze steengoede Vlaamse kunstinstellingen, in Vlaanderen en in de wereld?

WAT IS HELEMAAL NIET GEDRAGEN
Een fusie tussen Ballet en Opera
Een poolvorming van de orkesten

WAT KAN mits inbreng, WEL GEDRAGEN WORDEN
Bepaalde vormen van samenwerking, met respect voor o.a. volgende krijtlijnen:
- fusie nee - samenwerking ja
- poolvorming nee - samenwerking ja
- behoud artistieke eigenheid
- werkbare financiële enveloppes
- evenwaardige artistieke eindverantwoordelijken
- behoud personeel,
- harmonisatie en herwaardering van de lonen
- aandacht voor kwetsbare groepen zoals extra’s, freelancers, jonge afgestudeerde Vlaamse kunstenaars, oudere kunstenaars
- aandacht voor een transitiebeleid

Lees meer, klik Wat met de Grote Kunstinstellingen.pdf


"De instellingen zijn geen doos playmobiel"
Hoorzitting, vervolg 13/01/11 Vlaams Parlement, Commissie Cultuur
Hier een neerslag van de vervolgronde Hoorzitting Grote Culturele Instellingen in Vlaanderen, naar aanleiding van de synergienota van Minister Schauvlieghe.
Lees meer, klik
Hoorzitting Vervolg 13.01.2011.pdf


"De instellingen zijn geen doos playmobiel, zomaar inwisselbaar" (mevr. Idrissi)
Lees meer, klik Hoorzitting Vervolg 13.01.2011.pdf


BALOPERA?
Hoorzitting Vlaams Parlement, Commissie Cultuur, 16 december 2010
Het zijn weer boeiende tijden. Als een slinger komen besparings-/synergieplannen terug. Het nieuwste idee is het creëren van een 'Balopera' - het fusioneren van twee erg succesvolle culturele instellingen, Ballet en Opera in Vlaanderen. Is dat een goed idee? En zo nee, waarom niet. Op deze link vindt u ook het officiële Hoorzitting Verslag.pdf van deze hoorzitting zodat sommigen niet zouden ontkennen wat er effectief werd gezegd. Want minder gelukkige interventies van bepaalde intendanten ontbraken ook niet. Jammer.Tot wat een gebrek aan doorzicht en een schrijnend gebrek aan collegialiteit leiden kan. Zie Open Brief.pdf
OPEN BRIEF aan de intendanten van de Vlaamse culturele instellingen Filharmonie, Brussels Philharmonic/Vlaams Radio Koor, Ballet, Vlaamse Opera, van ACV Transcom Cultuur
Geachte Dames en Heren,
Ten eerste feliciteer ik u omdat u samen met uw collega's en vakbonden op de parlementaire Hoorzitting van 16 december jl. hebt duidelijk gemaakt dat er een aantal bij te sturen zaken staan in de synergie/fusienota over de culturele instellingen van de Vlaamse Regering.
Zo stelden ook de vakbonden dat naast de waardevolle zaken uit de nota er ook te nuanceren punten zijn, en krijtlijnen waarmee men best rekening houdt om tot een gedragen verhaal te kunnen komen.

Bij het ongenuanceerde punt in de synergienota over 'de onderbenutting van musici en koorleden' vertelden we: "Niets is zo ergerlijk dan ongefundeerde statements, die niet gebaseerd zijn op facts en figures. Net zoals bij de vorige fusieplannen, lanceert men de mythe van een generalistische onderbenutting. Toentertijd was die gebaseerd op cijfers van een besparingsjaar in de opera én gewoonweg een verkeerde overschatting van het aantal orkestmusici. Nu is ze gebaseerd op geen enkel onderbouwd cijfer... En ja, ook een sportploeg heeft misschien twee keepers. Zich echter focussen op de 'groep' van keepers om dan een volledige ploeg te beschuldigen van onderbenutting is voor ons alleszins enkele bruggen te ver."

Het is wat jammer en onjuist dat we lezen in De Morgen van 17 december dat de vakbonden zouden hebben gepleit voor het “uitwisselen van musici. Het betreft hier een verkeerd geciteerde uitspraak van mijn socialistisch collega. Zij vertelde in tegenstelling met het citaat echter dat het denkbaar zou moeten zijn dat orkesten bijvoorbeeld diensten uitlenen aan het Ballet. In onze gezamenlijke voor de Commissie Cultuur gebrachte tekst staat letterlijk: "Het zou een ernstige fout zijn te denken dat alles inwisselbaar is. Dit geldt niet alleen voor de orkesten. Want ook menen dat een atelier van een reizend dansgezelschap net hetzelfde is als een honkvaster operagezelschap zou getuigen van nét niet genoeg inzicht in de materie." Met andere woorden is het verkeerd om te denken dat er zomaar een inwisselbaarheid zou mogelijk zijn van gespecialiseerde musici of koorleden, gespecialiseerde atelierpersoneel, podiumtechnici enz.
Dat schreven we trouwens reeds in 2006, toen de politiek ook al eens het fusie-idee lanceerde.
Lees meer, klik Open Brief.pdf

BALOPERA?
Hoorzitting Vlaams Parlement, Commissie Cultuur, 16 december 2010
Tekst van het Gemeenschappelijk Vakbondsfront

Dames en Heren,
personeelsleden van de betrokken instellingen, Mevrouw de Minister, parlementairen, intendanten, zakelijke en artistieke leiders, danku voor de gelegenheid het woord tot u te mogen richten.

En danku voor deze ervaring. Die echter ook een déjà-vu is: Het fusie-idee komt als een slingerbeweging elke paar jaar terug. Nu eens naar deze, dan naar gene zijde slaand.

Het zou al te gek zijn als vakbonden iets tegen samenwerking zouden hebben. “Samen sta je sterk” is ons devies. Hier kan men mss iets leren van vakbonden.. af en toe mogen we dat wel eens zeggen. Want ad hoc zoeken we in zovele dossiers - daar waar mogelijk - hoe we de krachten kunnen bundelen. Het beste bewijs: we zitten hier vandaag ook samen als een Gemeenschappelijk vakbondsfront.

Laten we dezelfde oefening - het zoeken naar mogelijke samenwerkingen, wat wij als vakbonden en jullie als parlementairen toch dienen te betrachten, hier ook doen. En dus in plaats van al te makkelijk kritiek leveren, hebben we gezocht naar waardevolle zaken die in dit ontwerp van plan voor de instellingen staan. Sommigen zouden ons durven verdenken van enig cynisme, maar wij zitten hier wel degelijk om te helpen om van deze zaak een gedragen verhaal te maken.

Met andere woorden: Op dit moment is dit geen gedragen verhaal. Niet voor het betrokken personeel - tenslotte het kapitaal van deze instellingen. En ook niet voor de stuurlui die er samen met hun personeel - ere wie ere toekomt - al jaren in slagen Vlaanderen heel stevig op de culturele wereldkaart te zetten.
lees meer, klik Hoorzitting 16.12.2010 Balopera tekst Gemeenschappelijk Front.pdf


Verslag van de Commissie Cultuur (van 16 decemeber 2010) over de Hoorzitting over de beslissing van de Vlaamse Regering betreffende de beheersovereenkomsten met de instellingen van de Vlaamse Gemeenschap uit het Kunstendecreet, en over de eindadviezen van de visitatiecommissies op de beleidsplannen 2011-2015
Lees meer, klik Hoorzitting Verslag.pdf