"Instellingen geen doos playmobiel"
ACV-Transcom CULTUUR
Nieuws & info over een breeeeed cultureel veld
ALGEMEEN: CONTACT / HOME / NIEUWS / Sitemap /
FOCUS: MEDIA & CAO's Audiovisuele sector / CAO Muziek / CAO Podium / CAO's Socio-Cultuur/
FOCUS: Gezondheid / Hoorzitting 2005 /
Hoorzitting 2010-2011 / Kunstendecreet / Links / Pers / Wie zijn we /
STATUUT v/d KUNSTENAAR: STATUUT / Cachetberekening / Pensioen&Bijverdienen /
HomeCAO Podiumkunsten

CAO Podiumkunsten

CAO Podiumkunsten 2009

CAO Brugpensioen 2010-2012

barema oktober 2010,
Barema's - 4maand
Barema's + 4 maand

Pensioenregeling & nieuwe CAO, 22.06.06

CAO Podium 07.07.2006 PDF

--------------

Cao podiumkunsten nog steeds niet verlengd. Conflict dreigt…

Barema's 01.09.05. pdf

CAO 2004-05, Pamflet

Functiebeschrijving

 

Alle CAO's en barema's van PC 304, klik deze LINK aub.
CAO Podiumkunsten 2009
CAO Brugpensioen 2010-2012
barema 1 juni 2008,
klik
Barema's contracten - 4maand ,
Barema's contracten + 4 maand
Nieuw barema sinds oktober 2010,
klik
Barema's contracten - 4maand
Barema's contracten + 4 maand

persmededeling, 22 juni 2006
UNIEKE PENSIOENREGELING en NIEUWE CAO IN DE SECTOR VAN DE PODIUMKUNSTEN IN VLAANDEREN
 
De sociale partners in de sector van de podiumkunsten in Vlaanderen hebben voor 2006 een aantal belangrijke initiatieven genomen die het arbeidsklimaat in deze sector aantrekkelijker maken. Zo werd een sectorspecifiek pensioenplan (wap) uitgewerkt en werd ook recent een akkoord bereikt over een nieuwe CAO waarin de arbeidsvoorwaarden voor de sector worden aangepast.

Lees de volledige CAO Podium, klik
CAO Podium 07.07.2006 PDF

----
AANVULLEND PENSIOENPLAN
Met ingang van 1 januari van 2006 werd in de sector van de podiumkunsten in Vlaanderen een regeling ingevoerd voor aanvullend pensioen. Werkgevers betalen vanaf die datum 1.5 % bijdrage op het brutoloon van hun werknemers, die wordt gestort in een sectorale pensioenverzekering. Dit systeem is op maat geschreven van de sector en besteedt bijzondere aandacht aan de a-typische manier van werken. Immers werknemers bouwen rechten op vanaf de eerste dag dat zij in de sector werken. Een werknemer die over zijn hele carrière minstens 130 dagen heeft gewerkt in de sector, komt al in aanmerking voor dit aanvullend pensioen.

CAO PODIUMKUNSTEN
Recentelijk bereikten de sociale partners in de podiumkunsten een akkoord over een nieuwe cao voor de podiumkunsten die van kracht wordt op 1 juli aanstaande.
De uitdaging voor de sociale partners was, om binnen een eerder beperkte financiële ruimte een aantal verbeteringen door te voeren, waardoor de arbeidsvoorwaarden in de podiumkunstensector iets beter zouden aansluiten bij de voorwaarden die in andere sectoren van toepassing zijn.
 
Zo werd er naast een lineaire stijging van de baremalonen met 1,25 % ook een forfaitaire eindejaarspremie ingevoerd. Complexe toeslagen voor arbeidsovereenkomsten van minder dan 4 maanden werden transparanter gemaakt door aparte barema’s uit te werken. Wat betreft vorming willen de sociale partners onderzoeken welke sectorale maatregelen mogelijk zijn. Daarnaast willen ze er bij de bevoegde ministers op aandringen dat alle gunstmaatregelen mbt vorming ook toegankelijk zouden worden voor de podiumkunstensector.
 
De sociale partners bepleiten middels deze CAO ook dat de werkingstoelagen geïndexeerd zouden worden, zodat de verplichtingen die uit deze CAO voortvloeien, ook in de toekomst gefinancierd kunnen worden. Zij verzoeken de Vlaamse Regering dan ook om deze indexering te realiseren.

Ook het toepassingsgebied van de CAO Podiumkunsten werd aangepast in functie van het Kunstendecreet. De sociale partners wensen deze CAO te laten goedkeuren op niveau van het Paritair Comité voor het Vermakelijkheidsbedrijf, waardoor hij van toepassing wordt op alle gesubsidieerde werkgevers in de sector van de podiumkunsten die gevestigd zijn in het Vlaamse landsgedeelte.
 
      Hugo Vanden Driessche,                Jean-Paul Vander Vurst
          Vlaamse Directies                         ACV Transcom Cultuur
    voor Podiumkunsten (vdp)
             0475/854 231                               0475/493 720
 back to top


Cao podiumkunsten nog steeds niet verlengd. Conflict dreigt…
Persmededeling
ACOD CULTUUR ACV TRANSCOM CULTUUR
Brussel, 7 februari 2006

De eerste cao podiumkunsten dateert reeds van 1993, toen werden de weddenschalen vastgelegd en werden er afspraken gemaakt over arbeidtijd, séjours enz. De laatste verlenging dateert van februari 2005.
Het kunstendecreet is ondertussen in voege gegaan op 1/1/2006. De cao liep af op 31/12/2005. Wij hebben aan de minister van cultuur reeds in maart vorig jaar samen met de VDP (Vlaamse Directies Podiumkunsten) een sociale enveloppe voor de komende 4 jaar gevraagd naar analogie met de sociaal culturele sector. Wij hebben als vakbonden ook aangedrongen op het indexeren van de subsidiebedragen. De minister heeft nu gesteld dat de gelden voor de sociale enveloppe in de subsidiebedragen zitten. De werkgevers zeggen dat er geen geld is om de sociale enveloppe te betalen, zij zijn in hoofdzaak enkel bereid om een eindejaarspremie van 250 euro bruto te betalen in 2006.

HET HEEFT LANG GENOEG GEDUURD GEEN CAO ZONDER LOONSVERHOGING
Reeds sinds 1993 is er geen aanpassing geweest van de weddenschalen, er werd enkel een schaal c+ doorgevoerd en voor de korte contracten werd er sinds 2003 2 % bijbetaald. Minister Anciaux stelt in zijn nieuwjaarsspeech dat de arbeidsvoorwaarden in de cultuur beter zijn dan in onderwijs of welzijn !! De minister zal zijn mening moeten herzien , het personeel van de kunstensector heeft nog steeds de laagste lonen in de culturele sector , veel lager dan onderwijs en ook lager dan het sociaal cultureel werk. Er is geen eindejaarspremie in de kunstensector en de artiesten werken met zeer precaire contracten van bepaalde duur. Meer en meer technici worden ook in contracten van bepaalde duur geduwd. Het is een feit dat de “overhead” zeer zwaar is in vele instellingen. De ondersteunende diensten hebben een contract van onbepaalde duur doch de kunstenaars moeten het stellen met korte contracten. Minister Anciaux heeft terecht meer aandacht voor de kunstenaar gevraagd.
De instellingen zijn er voor de kunstenaars , niet omgekeerd !

STATUUT VAN DE KUNSTENAAR BRACHT NIETS BIJ VOOR DE VERLONING VAN DE KUNSTENAARS
In 2003 werd het statuut van de kunstenaar van toepassing, daar was een vermindering van patronale bijdrage in voorzien. De werkgevers hebben echter niets willen doen aan de lonen van de kunstenaars, geen enkele loonsverhoging was mogelijk…en van “de kleine dagvergoeding” worden ook vooral de organisatoren beter.

WIJ VRAGEN TRANSPARANTIE
Reeds jaren vragen wij de cijfers over tewerkstelling in de kunstensector. Steeds wordt dit geweigerd…waarom ? Wij begrijpen niet dat de administratie ons de gegevens niet kan geven daar alle gesubsidieerde instellingen jaarlijks hun boekhouding volgens een vastgelegd schema moeten indienen bij de Vlaamse administratie. Zijn er dan zoveel geheimen ? Wij willen zicht krijgen op de financiële situatie van de organisaties want ze komen steeds met hetzelfde verhaal dat er geen geld is…Minister Anciaux verklaart echter dan de subsidies voor de culturele sector bijna verdubbeld zijn sinds zijn aantreden. Het kunstenbeleid werd in ’99 ondersteund met 75 miljoen , dit jaar vloeit er 150 miljoen euro naar de kunstensector. De werkgevers blijven herhalen dat ze geen geld hebben om loonsverhogingen toe te staan…

WERKGEVERS VRAGEN GROTERE FLEXIBILITEIT
Het is nog niet voldoende dat er slechts een aalmoes kan gegeven worden in 2006 , de werkgevers vinden ook dat de flexibiliteittoeslag van 75% boven het 10de uur per dag moet afgeschaft worden !! Zij komen ook met ideeën om de anciënniteittoeslagen niet meer automatisch toe te kennen maar in de grote gezelschappen te laten afhangen van een evaluatie…terwijl ze langs de andere kant nog steeds weigeren om een syndicale delegatie toe te staan. Dit wordt stilaan de 19de eeuw !

WIJ ZULLEN GEEN FLEXIBILITEITSCAO TEKENEN ALS ER GEEN LOONSVERHOGING KOMT.
Zonder cao hebben de werkgevers zware problemen om de arbeid te organiseren daar de arbeidstijd dan 8 uur per dag is en 38 uur in de week. Alle uren daarboven worden dan echte overuren betaald aan 50 % en gerecupereerd aan 100%. .

Wij eisen een loonsverhoging van 1% in 2006 en een eindejaarspremie van 250 euro voor alle organistaties ( voor de grote instellingen een 13de maand) met behoud van de 6 weken vakantie voor de “flexibele werknemers”.Er moet een aparte loonschaal komen voor de korte contracten (+7%) en een aparte loonschaal voor de dansers (kortere carrière)
De komende jaren moet er een groei zijn voor het WAP (Wettelijk aanvullend pensioen), de vorming en nog minstens 3% loonsverhoging gespreid over 2007-2008 en 2009.

We vragen aan de minister van cultuur om actief op te treden in dit conflict en sociaal eerlijk en constructief naar een oplossing te zoeken.

Laurette Muylaert - Jean Paul Van der Vurst
Secretaris acod cultuur - Secretaris acv transcom cultuur
back to top

CAO PODIUM 2004-2005, PAMFLET
Langs Vlaamse zijde bestaat in de sector podiumkunsten reeds 10 jaar een CAO podiumkunsten. Er bestaat ook de CAO muziek en sectorale akkoorden of bedrijfs-CAO’s in de Vlopera, Filharmonie, ..
Behalve wat weddeschaalverfijningen en gestage langzame groei in de arbeidsomstandigheden en flexibiliteit stellen we samen met externe consultancy vast dat we aardig achterop geraken in vgl. met de markt. Onze lonen behoren in de regel tot de laagste.
Er werd naar aanleiding van de laatste onderhandeling over de CAO Podiumkunsten een ernstige poging gedaan om daar aan te remedieren. Maar zoals meestal in de cultuur, waren de nodige financiële middelen niet voorhanden.
Zo komen wij op de dag van vandaag tot de ontnuchterende vaststelling dat wij reeds minstens 10% achterop hinken.
Wat de flexibiliteit betreft in de sector zijn we nog altijd veel royaler (in dit werkmidden overigens vrij logisch) dan de arbeidswetgeving de meeste werkgevers oplegt.
Lees het volledige eisenpamflet, klik pamflet.pdf

ACV TRANSCOM CULTUUR
Jean-Paul Van der Vurst - Algemeen Sectorverantwoordelijke
Steenstraat 29, 2e verdiep, 1000 Brussel,
GSM 0475 49 37 20

Servaas Le Compte - Bijzonder Medewerker
Nationale Straat 111, 2000 Antwerpen
www.acvcultuur.be

Roger Pottier
roger.pottier@hetpaleis.be


Functiebeschrijvingen, klik op de afbeelding of hier


back to top


Indien je aanvullende informatie wenst, klik dan op CONTACT.